O Ośrodku - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu

Idź do spisu treści

Menu główne:

O Ośrodku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu

jest jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego, utworzoną do realizowania zadań własnych gminy i zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej. Ośrodek realizuje również zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie, zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Obejmuje swoją działalnością  10 sołectw. Gmina jest podzielona na 4 rejony opiekuńcze, które obsługuje 4 pracowników socjalnych.  Działanie Ośrodka koncentruje się przede wszystkim na zadaniach mających na celu przeciwdziałaniu bierności zawodowej klientów pomocy społecznej, poprzez realizowanie działań aktywizujących (praca socjalna, kontrakty socjalne) oraz ograniczenie pomocy finansowej na rzecz pomocy niematerialnej, które będą zmierzać do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu
przyjmuje wnioski od interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach:
7.30 – 15.30

  • Kierownik - Grażyna Potrzeszcz – pok. 106

  • Główny Księgowy – Anna Nowak – pok. 105


  • Rejon I – Elżbieta Cholewińska - starszy specjalista pracy socjalnej - pok. 110

Obsługuje następujące miejscowości: Mirzec – Malcówki, Mirzec Stary, Mirzec  Poddąbrowa, Mirzec, ul. Langiewicza, Tychów Stary, Małyszyn Górny, Małyszyn Dolny, Krzewa.

  • Rejon II – Marta Drożdżał - specjalista pracy socjalnej – pok.110

Obsługuje następujące miejscowości: Mirzec Podborki, Mirzec Czerwona, Tychów Nowy, Trębowiec Krupów, Trębowiec Duży, Trębowiec Mały, Jagodne.

  • Rejon III – Iwona Gunciarz  - specjalista pracy socjalnej – pok.110

Obsługuje następujące miejscowości: Mirzec Ogrody, Mirzec Podkowalów, Mirzec Poduchowne, Mirzec Korzonek, Gadka, Gadka Majorat, Ostrożanka.

  • Rejon IV – pracownik socjalny - Anna Pońska

Obsługuje następujące miejscowości: Osiny, Osiny Majorat, Osiny Mokra Niwa, Mirzec Majorat.

  • Referent ds. świadczeń rodzinnych – Anna Pońska – pok. 108


  • Referent ds. alimentacyjnych – Małgorzata Barszcz – pok. 108


  • Asystent Rodziny – Ewelina Krogulec 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego