Dobry start - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Dobry start

Świadczenia rodzinne
„Dobry Start”- 300zł na rozpoczęcie nowego roku szkolnego

Skorzystaj z programu Dobry Start. Dzięki temu raz w roku możesz dostać dodatkowe 300 zł dla swojego dziecka, które rozpoczyna nowy rok szkolny.

Gdzie oraz kiedy można złożyć wniosek:
• Od 1 lipca 2019 do 30 listopada 2019 możesz złożyć wniosek przez Internet.

Jeśli chcesz złożyć wniosek, to zrób to przez Emp@tię
— portal Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub bankowość elektroniczną
• Od 1 sierpnia 2019 do 30 listopada 2019 wniosek można składać papierowo.

- W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mircu, Mirzec Stary 9.
Poniedziałek 7.30-17.00
Wtorek- Piątek 7.30- 15.30

Kto może dostać 300 zł na dziecko w programie Dobry Start
  • rodzic,
  • opiekun faktyczny dziecka — osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,
  • opiekun prawny dziecka — osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
  • osoba ucząca się.

Osoba ucząca się to pełnoletni uczeń, który: nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją, ma prawo do alimentów ustalone wyrokiem sądowym lub ugodą sądową.

Wniosek składa jeden z rodziców. Jeśli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców — pieniądze dostaje ten rodzic, który opiekuje się dzieckiem.

Jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców — każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę pieniędzy na dziecko, czyli po 150 zł.

300 zł przysługuje również na dzieci w pieczy zastępczej — w tym przypadku wnioski przyjmują i rozpatrują powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR).

Uczniowie objęci programem Dobry Start

Programem jest objęty każdy uczeń (dziecko lub osoba ucząca się), który spełnia 2 warunki:
1. Nie ukończył:
• 20 lat,
• 24 lat — jeśli ma orzeczenie o:
  • o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Program obejmuje również uczniów, którzy osiągają ten wiek przed rozpoczęciem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym.

2. Uczy się w placówce, takiej jak:
• szkoła podstawowa,
• dotychczasowe gimnazjum,
• szkoła ponadpodstawowa i dotychczasowa ponadgimnazjalna — z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych,
• szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,
• młodzieżowy ośrodek socjoterapii,
• specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
• specjalny ośrodek wychowawczy,
• ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Kogo NIE obejmuje program Dobry Start
• dziecka w przedszkolu — w tym dziecka, które rozpoczyna roczne przygotowanie przedszkolne (zerówkę) w szkole lub przedszkolu,
• studentów

Ile dostaniesz
300 zł na dziecko — niezależnie od wysokości twojego dochodu.

Jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców — każdy z rodziców może dostać połowę pieniędzy na dziecko, czyli 150 zł.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego