Dodatek węglowy - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Dodatek węglowy

Świadczenia rodzinne
Świadczenia rodzinne

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mircu.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Wysokość dodatku wynosi 3 000 złotych. Dodatek wypłacany będzie jednorazowo. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mircu. 

Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2022 r., złożone po 30 listopada 2022 r. pozostaną bez rozpoznania. Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron wniosku powinna zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniona z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Dodatek węglowy będzie wypłacany w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego