Asystent rodziny - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Asystent rodzinyASYSTENT RODZINY
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mircu

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych mogą otrzymać wsparcie od gminy w postaci Asystenta Rodziny.

Termin Asystent Rodziny został wyprowadzony od słowa „asysta”, które jest określeniem osoby towarzyszącej komuś, współobecnej, pomagającej, będącej w pogotowiu. Asystowanie skierowane jest na realizację trzech filarów polityki społecznej tj. prewencji, interwencji i integracji.

Rolę i zadania Asystenta Rodziny regulują ustawy:
 • z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 • z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz ustawa


Jak wygląda współpraca Asystenta z Rodziną?
Asystent Rodziny to profesjonalista, który towarzyszy rodzinie z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań w trudnej sytuacji życiowej z wykorzystaniem mocnych stron członków rodziny, zasobów rodziny, społeczności lokalnej i zasobów instytucjonalnych. Asystent Rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodziny, np. w ośrodku pomocy społecznej urzędzie, organizacji, szkole, sądzie i inne. Początkowo spotyka się z rodziną często, następnie coraz rzadziej. Jedna wizyta może trwać nawet 2 godziny. Czas pobytu asystenta w rodzinie jest zindywidualizowany. Zwykle jest to współpraca długofalowa.

Jak się odbywa przydzielenie Asystenta do Rodziny?
 • W przypadku, gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, pracownik socjalny dokonuje analizy sytuacji rodziny. Jeżeli z analizy, wynika konieczność przydzielenia rodzinie asystenta rodziny, pracownik socjalny występuje do kierownika ośrodka pomocy społecznej z wnioskiem o jego przydzielenie. Po otrzymaniu wniosku, kierownik ośrodka pomocy społecznej przydziela rodzinie asystenta rodziny.
 • Asystent rodziny przydzielany jest na wniosek pracownika socjalnego, ale zapotrzebowanie na asystenta rodziny może wskazać również sąd oraz inne instytucje np. szkoła. O asystenta może też wnioskować sama rodzina, gdy czuje, że potrzebuje takiego wsparcia.
 • W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ustawie „Za życiem” nie jest stosowana procedura przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Na terenie naszej gminy funkcję Asystenta Rodziny pełni Pani Małgorzata Przygoda.

Zadania asystenta rodziny określa art. 15 ust 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 • sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Rola Asystenta Rodziny
Zadaniem asystenta rodziny jest wspieranie rodziny, która nie potrafi samodzielnie pokonywać trudności życiowych, zwłaszcza problemów opiekuńczo – wychowawczych. Jego działania zmierzają do jej usamodzielnienia i pozostawienia dziecka w rodzinie lub powrotu dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej do rodziców.

Celem pracy asystenta rodziny jest osiągnięcie przez rodzinę stabilności życiowej i odpowiedzialności za własne życie, który pozwoli jej na samodzielne funkcjonowanie, wychowywanie dzieci i rozwiązywanie występujących problemów.

Celem pracy Asystenta Rodziny m.in. jest:
1. Wzmacnianie roli i funkcji rodziny.
2. Dążenie do osiągnięcia przez rodzinę równowagi życiowej.
3. Diagnozowanie problemów rodziny poprzez zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą rodziny - wywiad środowiskowy.
4. Rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny i prowadzenia gospodarstwa domowego.
5. Wspieranie więzi uczuciowych w rodzinie oraz integracja rodziny.
6. Dążenie do reintegracji rodziny.
7. Neutralizowanie przypadków patogennego oddziaływania rodziny na dziecko.
8. Przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji rodziny oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu.
9. Dążenie do zatrzymania dziecka w rodzinie biologicznej.

Asystent Rodziny w związku z wykonywaniem swoich zadań ma prawo do (art.16 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.):

 • Wglądu do dokumentów zawierających dane osobowe członków rodziny, niezbędne do prowadzenia pracy z rodziną, w tym:
- imię i nazwisko,
- datę urodzenia,
- obywatelstwo,
- adres miejsca zamieszkania,
- stan cywilny,
- wykształcenie,
- zawód,
- miejsce pracy,
- źródła dochodu,
- dane dotyczące warunków mieszkaniowych,
- dane dotyczące sytuacji prawnej oraz aktualnego miejsca pobytu dziecka,
- dane o rozwoju psychofizycznym dziecka;
 • Występowania do właściwych organów władzy.
 • Przedstawiania właściwym organom władzy publicznej, organizacjom oraz instytucjom ocen i wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw rodzin.

Rola Asystenta Rodziny zgodna z Ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ”Za życiem”

Zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” asystent rodziny obejmuje wsparciem:
 • Kobiety w ciąży i ich rodziny,
 • Rodzina, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko,
 • Kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu,
 • Kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych mają prawo do skorzystania z pomocy i wsparcia asystenta rodziny.

Asystent Rodziny koordynuje poradnictwo na wniosek ww. osób. Do zadań asystenta rodziny w szczególności należy:
 • Wsparcie i towarzyszenie emocjonalne;
 • Zapoznanie kobiety i/lub rodziny z Informatorem dotyczącym możliwości wsparcia;
 • opracowanie wspólnie z kobietą i/lub rodziną indywidualnego katalogu możliwego wsparcia;
 • Poradnictwo w zakresie zapewnienia odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych,
 • Poradnictwo w zakresie zapewnienia odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla dziecka ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
 • Występowanie przez asystenta rodziny w imieniu osób, na ich żądanie do podmiotów w celu umożliwienia im skorzystania ze wsparcia, na podstawie pisemnego upoważnienia.

Do zadań Asystenta Rodziny należy w szczególności:
1. Diagnozowanie problemów rodziny przy wsparciu pracownika socjalnego.
2. Wspólne określenie z rodziną podstawowych dla niej problemów i potrzeb.
3. Motywowanie rodziny do współpracy i rozpoczęcia działań zmierzających do pokonania problemów.
4. Sporządzanie planu pomocy rodzinie.
5. Prowadzenie poradnictwa i edukacji dla rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej.
6. Współpraca z innymi jednostkami i organizacjami.
7. Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu bezpośredniej pomocy.

Asystent rodziny to bardzo trudny zawód wymagający zaangażowania i dyspozycyjności wobec rodziny, częstego kontaktu, zdobycia zaufania po to, by rodzina zechciała otwierać się przed asystentem i pozwalać na taki kontakt, który wpływa na zmianę jej funkcjonowania.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego