Pomoc Społeczna - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Pomoc Społeczna

Pomoc społeczna

POMOC SPOŁECZNA
Jedna z instytucji polityki społecznej państwa, której głównym zadaniem jest pomoc osobom   i rodzinom w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach życiowych, jakich nie mogą one same pokonać przy wykorzystaniu swoich możliwości, uprawnień i własnych środków.
Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie    są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.     Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji   ze środowiskiem. 

Jak ubiegać się o pomoc
Osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc społeczną może zgłosić się do GOPS w Mircu. Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy wymagają uprzednio przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej wydawane są w formie pisemnej. Od każdej decyzji służy prawo odwołania.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:
 1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej tj. 634,00 zł
 2. rodzinom, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego tj. 514,00 zł, przy jednoczesnym występowaniu poza ubóstwem co najmniej jednej z wymienionych dysfunkcji:
 • sieroctwa;
 • bezdomności;
 • bezrobocia;
 • niepełnosprawności;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • przemocy w rodzinie;
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizmu lub narkomanii;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.
 
Dokumenty potrzebne do uzyskania pomocy finansowej z pomocy społecznej:
 • Osoba zatrudniona – zaświadczenie z zakładu pracy o osiąganych dochodach netto  za ostatni miesiąc;
 • Osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy – ostatnia decyzję z urzędu pracy lub aktualne zaświadczenie o zaliczeniu do bezrobotnych z prawem lub bez prawa do zasiłku;
 • Osoba niepełnosprawna – odcinek renty z poprzedniego miesiąca lub ostatnia decyzję      o świadczeniu rentowym oraz dodatkowo jeden z wymienionych dokumentów:
- orzeczenie Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- orzeczenie lekarza Orzecznika z zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • Emeryt (rencista) – odcinek emerytury (renty) z poprzedniego miesiąca lub ostatnią decyzję o świadczeniu emerytalnym (rentowym);
 • Rolnik – zaświadczenie o stanie majątkowym.
 
KRYTERIA DOCHODOWE
Kryteria dochodowe, które od 1 października 2015r. wynoszą:
 • dla osoby samotnie gospodarującej - 634 zł.
 • dla osoby w rodzinie -514 zł.

Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego - to 288 zł.

W związku z powyższymi zmianami zmieniły się także kryteria uprawniające do korzystania z pomocy w oparciu o ustawę z 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (pomoc w formie posiłków i zasiłków celowych na zakup żywności)

Kryteria dochodowe wynoszą:
 • dla rodziny niepełnej - 200%  z  514 zł tj.1028 zł. na osobę w rodzinie,
 • dla osoby w rodzinie - 150%  z  514 zł.  tj. 771 zł. na osobę w rodzinie.
 
Przyznawane świadczenia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu świadczy pomoc w następujących formach:
Świadczenia niepieniężne:
 • Praca socjalna,
 • Składki na ubezpieczenie społeczne,
 • Składki na ubezpieczenia zdrowotne,
 • Sprawienie pogrzebu,
 • Usługi opiekuńcze,
 • Pobyt i usługi w domu pomocy społecznej
 
Usługi opiekuńcze
Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Świadczenia pieniężne:

Zasiłek stały
Zasiłek stały przysługuje:
 1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
 
Zasiłek stały ustala się w wysokości:
 1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604 zł  miesięcznie;
 2. w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.
Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.
 
W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, zasiłek stały nie przysługuje.
 
Zasiłek okresowy:
Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:
 1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 2. rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.
 
Zasiłek okresowy ustala się:
 1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie;
 2. w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.
 
Zasiłek celowy
Jest to świadczenie fakultatywne przyznawane  na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.
 
Specjalny zasiłek celowy
Świadczenie  może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe - w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. Świadczenie to nie podlega zwrotowi.
 
Formy pomocy
 
 • Praca socjalna;
 • Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
 • Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
 • Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
 • Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania;
 • Dożywianie dzieci;
 • Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
 • Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
 • Pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
 • Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • Przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
 • Wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki;
 • Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;
 • Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego