Korpus Wsparcia Seniorów - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Korpus Wsparcia Seniorów

Korpus Wsparcia Seniorów

Kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, Minister Rodziny i Polityki Społecznej w październiku 2023 r. podpisała nowy program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 60 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. 

Program będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2024 r,

Do realizacji programu może przystąpić każda gmina w zakresie realizacji zadania własnego określonego w art.17 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej tj. podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznania potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizowania programów osłonowych. Na realizację ww. programu przeznaczona została kwota w wysokości 50 mln. Zł w ramach dotacji z budżetu państwa , skalkulowana w oparciu o liczbę osób w wieku 60 lat i więcej w danym województwie.

Warunkiem przystąpienia do realizacji programu jest przyjęcie przez Gminę uchwały w sprawie programu osłonowego na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej. Gmina może otrzymać dotację na realizację działań przewidzianych programem, jeżeli udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 20 % przewidzianych kosztów całkowitych realizacji zadania. Realizacja gminnego programu osłonowego obejmuje swoim zakresem jeden z dwóch modułów: Modułu II poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”, a także wsparcie gmin w realizacji świadczenia usług opiekuńczych. Wojewoda dokonał podziału na gminy przyznanych przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej środków uwzględniając liczbę osób w wieku 60 lat i więcej w danej gminie.

Mając na uwadze powyższe stosowne jest podjęcie uchwały.


Do pobrania

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego