Świadczenia rodzicielskie - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Świadczenia rodzicielskie

Świadczenia rodzinne
Świadczenia rodzinne

 
ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE
 
Świadczenie rodzicielskie wynosi 1 tysiąc miesięcznie.

Matki, które do tej pory nie miały po urodzeniu dziecka nie miały żadnego wsparcia finansowego ze strony państwa teraz otrzymują je przez pierwszy rok jego życia.
 
KRYTERIUM DOCHODOWE
Świadczenie to przysługuje osobom, które nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego i jest niezależne od dochodów członków rodziny.

Osoby uprawnione:
Świadczenie rodzicielskie jest skierowane do matek, które nie są pracownicami lub nie wykonują działalności gospodarczej, a więc do studentek, bezrobotnych bez względu na to czy są zarejestrowane w urzędzie pracy czy nie, oraz dla kobiet pracujących na umowach cywilnoprawnych.
 
Prawo do tego świadczenia ma również opiekun faktyczny dziecka czyli taka osoba, która zajmuje się nim zajmuje i wystąpiła do sądu by móc przysposobić dziecko, rodzina zastępcza z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej , a także rodzic adopcyjny. Grupa ta nie będąca biologicznymi rodzicami musi spełniać dodatkowe warunki związane z wiekiem podopiecznego. Aby świadczenie było przyznane, nie może on mieć więcej niż 7 lat lub 10, jeżeli podlega odroczeniu obowiązku szkolnego ze względu na niepełnosprawność.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka w przypadku:
 • skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;
 • śmierci matki dziecka;
 • porzucenia dziecka przez matkę.
 
Okres otrzymywania świadczenia rodzicielskiego

Liczba dzieci12345 i więcej
Liczba tygodni5265676971
Świadczenia rodzinne

 Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli:
 1. co najmniej jeden z rodziców dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (tj. osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka), lub rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego;
 2. dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej - w przypadku matki lub ojca lub osoby, która przysposobiła dziecko;
 3. jeden z rodziców dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (tj. osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka), lub rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, nie sprawują lub zaprzestali sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki;
 4. w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawiez dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
 5. osobom uprawnionym do świadczenia rodzicielskiego przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 
Jak ustal się prawo do świadczenia rodzicielskiego?
Prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca urodzenia lub przysposobienia dziecka, a w przypadku opiekuna faktycznego dziecka i rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, osób, od miesiąca objęcia dziecka opieką, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego został złożony w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia lub przysposobienia dziecka, a w przypadku osób opiekuna faktycznego dziecka i rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, od dnia objęcia dziecka opieką.
 
W przypadku złożenia wniosku po terminie, nie później jednak niż w okresie 52 tygodni, w przypadku urodzenia  (przysposobienia, objęcia opieką) jednego dziecka i odpowiednio dłużej w przypadku urodzenia (przysposobienia, objęcia opieką) więcej dzieci, prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.
W przypadku gdy świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka, termin 3 miesięcy, jest liczony od dnia skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, śmierci matki dziecka lub porzucenia dziecka przez matkę.
 
WAŻNE: Świadczenie rodzicielskie wlicza się do dochodu w innych systemach wsparcia rodzin, w szczególności przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń  z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego.
 
 
W przypadku zbiegu uprawnień do następujących świadczeń:
 1. świadczenia rodzicielskiego lub
 2. świadczenia pielęgnacyjnego, lub
 3. specjalnego zasiłku opiekuńczego, lub
 4. dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, lub
 5. zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną.
 
 

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego