Program Rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Program Rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy

Program Rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy – edycja 2024, dotyczy Modułu I
 Gmina Mirzec otrzymała środki finansowe w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania własnego Gminy, tj.  na  dofinansowanie kosztów, jakie gmina ponosi  w związku z kierowaniem osób do rodzinnych domów pomocy. 

Kwota dofinansowania w 2024 roku : 55 640,69 zł.

Cel programu:
Głównym celem Programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy oraz rozwój tej formy wsparcia. Program zakłada wsparcie finansowe samorządów gminnych w zapewnieniu osobom niesamodzielnym pomocy w formie usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy przez dofinansowanie kosztów, jakie gmina ponosi w związku z kierowaniem osób do rodzinnych domów pomocy.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu korzysta z dofinansowania w ramach Modułu I tj. dofinansowania kosztów jakie gmina ponosi w związku z kierowaniem osób do rodzinnego domu pomocy mieszczącego się w Mirzec Majorat 19.

Adresaci programu:
Bezpośrednimi adresatami programu są gminy, które partycypują w kosztach pobytu osób kierowanych przez gminę do rodzinnego domu pomocy na podstawie § 8 ust.1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy.

Pośrednimi adresatami programu są:
  1. Osoby fizyczne prowadzące rodzinny dom pomocy lub planujące utworzenie rodzinnego domu pomocy,
  2. Organizacje pożytku publicznego prowadzące rodzinny dom pomocy lub planujące jego utworzenie,
  3. Osoby korzystające ze wsparcia rodzinnych domów pomocy.

Gmina przeznaczy na realizację zadania środki własne:

a)  nie mniej niż 50% przewidywanych kosztów realizacji zadania w przypadku dofinansowania pobytu w rodzinnych domach pomocy osób skierowanych do tych domów od dnia 1 stycznia 2022 r. tj. kierowanych zarówno w 2022 r. jak i w 2023 r. oraz osób nowo kierowanych w 2024 r., tym samym maksymalna kwota dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach Programu 2024 wynosi nie więcej niż 50% kosztów realizacji tego zadania,

b)  nie mniej niż 70% przewidywanych kosztów realizacji zadania w przypadku dofinansowania pobytu w rodzinnych domach pomocy osób skierowanych przed dniem 1 stycznia 2022 r. do istniejących rodzinnych domów pomocy, tym samym maksymalna kwota dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach Programu 2024 wynosi nie więcej niż 30% kosztów realizacji tego zadania; 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego