Fundusz alimentacyjny - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

KRYTERIUM DOCHODOWE
Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Kto jest uprawniony do świadczenia?
Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów      od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.
Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ww. ustawy oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.
Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:
 • braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
 • braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.
Zmiany w wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się po wpływie tytułu wykonawczego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów.
Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ustala się, na okres świadczeniowy tj. od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Jak ustala się dochód?
Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę ustala się biorąc pod uwagę dochody odpowiednio następujących członków rodziny: rodziców osoby uprawnionej, małżonka rodzica osoby uprawnionej, osobę, z którą rodzic osoby uprawnionej wychowuje wspólne dziecko, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia oraz dziecko, które ukończyło 25. rok życia otrzymujące świadczenia z funduszu alimentacyjnego lub legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, a także osobę uprawnioną; do rodziny nie zalicza się:
 • dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego,
 • dziecka pozostającego w związku małżeńskim,
 • rodzica osoby uprawnionej zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz.
Jeżeli prawo do świadczeń ustala się osobie uprawnionej pozostającej pod opieką opiekuna prawnego, ustalając dochód, uwzględnia się tylko dochód osoby uprawnionej.

Dokumenty potrzebne do uzyskania świadczenia z funduszu alimentacyjnego:
UWAGA! Wszystkie zaświadczenia dołączane do wniosku zostawiasz w oryginale. Inne wymagane dokumenty (np.umowy, świadectwa pracy,PIT-y) okazujesz do wglądu przy składaniu wniosku, a pozostawiasz kserokopię. 

 1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2016 r.  wszystkich pełnoletnich członków rodziny. jeśli zaświadczenie nie przyjdzie systemem Emp@tia.
 2. Zaświadczenia z ZUS, KRUS, od pracodawcy o wysokości składki zdrowotnej za 2016 rok wszystkich pełnoletnich członków rodziny. jeśli zaświadczenie nie przyjdzie systemem Emp@tia.
 3. Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego za 2016 rok.
 4. Zaświadczenie dzieci ze szkół ponadgimnazjalnych i wyższych o uczęszczaniu do szkoły i wysokości stypendium za 2016 rok.
 5. Umowa/y   o pracę obejmująca okres zatrudnienia w 2016roku do nadal.
 6. PIT-y za 2016 rok z ZUS, KRUS, PUP, pracodawcy.
 7. Skrócone akty urodzenia dzieci.
 8. Kserokopia dowodu osobistego.
 9. Orzeczenie o niepełnosprawności.
 10. Dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu tj. świadectwo pracy, decyzja z PUP o nabyciu lub utracie prawa do zasiłku, zaświadczenie z ZUS o uzyskaniu lub utracie prawa do zasiłku chorobowego.
 11. Zaświadczenie z PUP w przypadku osób bezrobotnych,  opłata składki KRUS w przypadku osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników.
 12. Odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem.
 13. Zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji.
 14. Upoważnienie rodzica o ubieganie się i pobieranie świadczeń z FA w imieniu pełnoletniego dziecka.
 15. Zaświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów przez komornika za 2016 rok.
 16. Numer konta.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego