AOON - edycja 2024 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu

Idź do spisu treści

Menu główne:

AOON - edycja 2024

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością
 
Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024
Gmina Mirzec otrzymała finansowanie w kwocie 215 289,00 złotych na realizację programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” na 2024 rok.

Wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn podpisał przy kontrasygnacie skarbnik Urszuli Barszcz umowę z wojewodą świętokrzyskim Józefem Bryką na finansowanie zadania ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” w 2024 roku. Finansowanie pozwoli na kontynuację usług świadczonych przez asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością w gminie Mirzec. W tym roku wsparciem objętych zostało 11 osób z niepełnosprawnościami. W tym celu zatrudnionych zostało 5 asystentów.

Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu.
Plakat AOON 2024
Głównym celem programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:
 1. Wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 2. Wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 3. Wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 4. Wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Adresatami programu są:
 1. Dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. Osoby z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie:
  1. znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym przez tego samego asystenta maksymalnie 12 godzin na dobę.

Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji za osobę niepełnosprawną, a jedynie pomaganie bądź wspieranie jej w realizacji osobistych zamiarów. Asystent realizuje usługi na rzecz osoby niepełnosprawnej i w skutek jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla poszczególnych członków rodzin osoby niepełnosprawnej.

Program realizowany będzie do 31.12.2024 roku.
Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością – edycja 2024

W dniu16 sierpnia 2023 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Mirzec planuje przystąpienie do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością ” – edycja 2024.

Celem Programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.
Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:
1. Wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
2. Wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
3. Wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
4. Wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem
1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub
2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

W pierwszej kolejności, asystentem może zostać osoba wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego. Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, asystenta wskazuje gmina lub inny podmiot, któremu gmina zleciła realizację Programu, z uwzględnieniem postanowień pkt. 1 lub 2.
Za członka rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

Adresatami/uczestnikami programu są następujące osoby:
1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie prosimy o zgłaszanie się do 10 września 2023 roku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu, Mirzec Stary 9.

Dodatkowe informacje udzielane są przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu- nr tel. 41 2713010.

Szczegółowe informacje o Programie dostępne są na stronie internetowej Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:


Szczegółowe informacje o naborze do Programu dostępne są pod adresem:

Załączniki:

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego