Świadczenie pielęgnacyjne - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenia rodzinne
Świadczenia rodzinne

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od roku 2017 wynosi 1406 zł miesięcznie.

To forma wsparcia jest skierowana do osób zajmujących się niepełnosprawnym członkiem rodziny, który doznał uszczerbku na zdrowiu zanim skończył 18 lub 25 lat, jeżeli nastąpiło to w okresie, gdy uczył się w szkole wyższej. Taki wymóg związany z datą powstania niepełnosprawności powoduje, że świadczenie przysługuje przede wszystkim rodzicom mającym niepełnosprawne dziecko.

Okres przyznania świadczenia:
Świadczenie to nie jest przyznawane na czas trwania okresu zasiłkowego, uzależnione jest bezpośrednio z okresem ważności orzeczenia o niepełnosprawności. Prawo to ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.
Ważne: Świadczenie pielęgnacyjne nie ma określonego kryterium dochodowego. Nie ma więc znaczenia ile wynoszą zarobki drugiego z rodziców.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:
 1. matce albo ojcu,
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
 3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną z dzieckiem- mogą nim być dziadkowie lub jego rodzeństwo,
 4. innym osobom, na których zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym ciąży obowiązek alimentacyjny, czyli krewny w linii prostej i rodzeństwu, z wyjątkiem tych, którzy sami mają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 
Pomimo tego, że przepisy dopuszczają, aby świadczenie mogli pobierać nie tylko rodzice, ale też brat, siostra, babcia lub dziadek niepełnosprawnego to jest to uzależnione od spełnienia dodatkowych warunków. Pomoc ta  może być przyznana jeśli:
 1. rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym  stopniu niepełnosprawności;
 2. nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. nie ma osób rodziców lub innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 
Warunki do spełnienia:
Aby, któraś z tych osób mogła otrzymać to świadczenie, musi zrezygnować  z pracy lub wykonywania innej czynności zarobkowej, lub powstrzymać się od jej podejmowania. Wsparcie to jest dla rodziców formą rekompensaty za dochody, które w ten sposób utracił. Ponadto od tego dochodu są opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne, dzięki czemu osobę biorące to świadczenie będą mogły w przyszłości uzyskać emeryturę. Nieco odmienna jest sytuacja gdy opiekun jest rolnikiem, jego małżonkiem lub domownikiem. Osoby te muszą zaprzestać prowadzeni gospodarstwa rolnego lub pracy w nim.
 
Do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego konieczne jest spełnienie warunków przez osobę nad którą sprawowana jest opieką. Osoba ta musi mieć orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności (to orzeczenie musi zawierać w swojej treści specjalne wskazania o konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w jego leczeniu, rehabilitacji oraz edukacji).
 
 
Przesłanki negatywne:
Świadczenie pielęgnacyjne nie będzie przysługiwać jeśli,  osoba sprawująca opiekę:
 • ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
 • ma przyznany specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna;

Pomoc nie będzie przyznana jeśli osoba wymagająca opieki:
 • pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;

Oprócz tego są inne negatywne okoliczności, które spowodują, że świadczenie nie zostanie nie zostanie przyznane, jeżeli,
 • na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
 • na osobę niepełnosprawną jest przyznany dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki na urlopie wychowawczym, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna;
 • członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki na urlopie wychowawczym, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna;
 • inna osoba jest uprawniona na niepełnosprawne dziecko do świadczenia w jednym z krajów UE.
 
 

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego