Przeciwdziałanie przemocy domowej - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Przeciwdziałanie przemocy domowej

Przeciwdziałanie przemocy

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie  Mirzec został powołany w dniu 30.03.2011 r.  Uchwałą nr VII/39/2011 Rady Gminy w Mircu. Podczas pierwszego posiedzenia przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego została wybrana Pani Iwona Gunciarz.

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań wszystkich placówek oświatowych oraz instytucji pomocowych w danej gminie (specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie), w szczególności przez: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku; inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym; inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Cele Zespołu Interdyscyplinarnego to:

1) budowanie lokalnego systemu jakości opieki i wsparcia dla rodziny i dziecka zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
2) zsynchronizowanie i wypracowanie standardów współpracy przedstawicieli różnych grup zawodowych i społecznych pracujących i zajmujących się problematyką przemocy.

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego realizowane są przede wszystkim przez:

1) Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu zwiększenie skuteczności działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
2) Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi oraz innymi podmiotami przy opracowywaniu i wdrażaniu procedur i standardów związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
3) Wdrażanie rozwiązań systemowych w zakresie przeciwdziałania przemocy do realizacji przez jednostki, instytucje zajmujące się problemem przemocy domowej na terenie gminy.
4) Monitoring, superwizję  i ewaluację procesów wdrażania przez jednostki, instytucje zajmujące się problemem przemocy domowej procedur wypracowanych przez Zespół.
5) Realizację zapisów Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015.
6) Edukację społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.
7) Poprawę skuteczności działań osób zobowiązanych i uprawnionych do przeciwdziałania przemocy oraz monitorowanie występowania przemocy w rodzinie, jej rozmiarów i skutków społecznych oraz efektywności podejmowanych działań.
8) Pomoc osobom, rodzinom, grupom, środowiskom dysfunkcyjnym.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Mirzec wchodzą:
Iwona Gunciarz
Przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu;
Elżbieta Cholewińska
Przedstawiciel Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
Marcin Markowski
Przedstawiciel Policji;
Marta Majkusiak
Przedstawiciel Stowarzyszenia Pomocy w Rodzinie „Przystań”;
Regina Seweryn
Przedstawiciel Służby Zdrowia;
Jolanta Zalewska
Przedstawiciel Oświaty;
Dorota Szyderska
Przedstawiciel kuratorów sądowych.

Punkt Konsultacyjny

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu zaprasza mieszkańców do korzystania z nieodpłatnych usług Punktu Konsultacyjnego, który znajduje się w  siedzibie budynku Biblioteki Gminnej w Mircu.

W ramach Punktu przyjmują:

Psycholog
Anna Filipek

w środę w godzinach 13.00-17.00

Terapeuta ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Marta Majkusiak
we wtorek w godzinach 8.30
11.30

Ulotka PPD
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego