SZO - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu

Idź do spisu treści

Menu główne:

SZO

Świadczenia rodzinne
Świadczenia rodzinne

 Specjalny zasiłek opiekuńczy:
 
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w kwocie 520 zł miesięcznie.
 
Komu przysługuje:
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których na których zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:
 1. nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
 2. rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 • w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 
KRYTERIUM DOCHODOWE
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego wynoszącego 764 zł netto (na podstawie dochodów z roku poprzedzającego okres zasiłkowy z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu).
 
W okresie od dnia  1 listopada 2017 r. do dnia 31 października 2018 r. prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na podstawie dochodu uzyskanego przez rodzinę w roku kalendarzowym 2016r.
Czym jest dochód: 
Za dochód rodziny osoby wymagającej opieki, uważa się dochód następujących członków rodziny:
1)   w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest małoletnia:
a)  osoby wymagającej opieki,
b)  rodziców osoby wymagającej opieki,
c)  małżonka rodzica osoby wymagającej opieki,
d)  osoby, z którą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólne dziecko,
e)  pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-d, dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia
-  z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko, a także rodzica osoby wymagającej opieki zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz.
2)   w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest pełnoletnia:
a)  osoby wymagającej opieki,
b)  małżonka osoby wymagającej opieki,
c)  osoby, z którą osoba wymagająca opieki wychowuje wspólne dziecko,
d)  pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-c, dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia
-   z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.
 
W przypadku, gdy o specjalny zasiłek opiekuńczy ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników bądź domownicy, świadczenia te przysługują odpowiednio:
1)   rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;
2)   małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym. 
 
Kiedy nie przysługuje zasiłek?
Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:
 1. Osoba sprawująca opiekę:
 • ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
 • ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 • legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 1. Osoba wymagająca opieki:
 • została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu.

WAŻNE:Prawo do zasiłku dla bezrobotnych oraz świadczenia przedemerytalnego od 2017r.
Opiekunowie, jako osoby długo niepracujące, mogą mieć spore kłopoty z powrotem na rynek pracy po śmierci niepełnosprawnego albo utracie ważności orzeczenia o niepełnosprawności. Od 1 stycznia 2017 r., po nowelizacji ustawy o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych mogą liczyć na wsparcie państwa – zasiłek dla bezrobotnych oraz świadczenie przedemerytalne. Muszą jednak spełnić określone warunki.
 • Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych muszą pobierać zasiłek opiekuńczy w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni.
 • Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje zaś osobie, która zarejestrowała się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 60 dni od dnia ustania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, pobieranego nieprzerwanie przez okres co najmniej 365 dni i do dnia, w którym ustało prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, ukończyła co najmniej 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna) i osiągnęła okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.
 

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego