Wspólna sprawa - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Wspólna sprawa

Kapitał Ludzki > 2010
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu


jest partnerem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ośrodków pomocy społecznej w Kunowie, Ćmielowie, Bałtowie, Lipniku oraz Agencji Rozwoju LokalnegoSp. z o.o. w Ostrowcu Św. w projekcie systemowym „WSPÓLNA SPRAWA”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

W projekcie uczestniczą osoby skierowane przez pracowników socjalnych, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej i są w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata). W projekcie zaplanowano wsparcie dla 235 osób spełniających ww. kryteria, w tym 225 osób, które nie pracują oraz 10 osób zatrudnionych. W pierwszej kolejności do projektu kierowane są osoby bezrobotne.

Organizatorem działań aktywizacyjnych w ramach projektu jest Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.

OFERTA WSPARCIA:

Podstawowym narzędziem realizacji projektu jest kontrakt socjalny, zawierany jako pisemna umowa pomiędzy uczestnikiem projektu a pracownikiem socjalnym. Wsparciem w ramach kontraktu socjalnego mogą zostać objęci członkowie rodziny uczestnika projektu. Kontrakt socjalny prowadzony jest przez ośrodek pomocy społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania uczestnika. Projekt przewiduje bezpłatne uczestnictwo w kompleksowym programie aktywizacyjno-szkoleniowym obejmującym w zależności od indywidualnej ścieżki uczestnictwa Beneficjenta:

I. Działania podstawowe:

 • Szkolenia zawodowe oraz szkolenie komputerowe w zakresie dostosowanym do potrzeb związanych z wykonywaniem określonego zawodu

 • Blok doradczo-warsztatowy

 • Szkolenie praktyczne

 • Grupy samopomocowe / Kluby (w każdej gminie)

 • Wsparcie dla ofiar przemocy

 • Doradztwo (indywidualne/grupowe) w zależności od potrzeb uczestników (m.in. prawne, psychologiczne, zawodowe, w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej)

 • Pośrednictwo pracy

 • Badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do uczestnictwa w szkoleniu lub pracy na danym stanowisku


II. Działania wspomagające:

 • Organizacja różnych form aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży

 • Zapewnienie opieki nad osobami zależnymi lub dziećmi na czas uczestnictwa w zajęciach przez uczestników

 • Wyżywienie w trakcie uczestnictwa w zajęciach

 • Zapewnienie transportu/ zwrot kosztów dojazdu na zajęcia Indywidualna ścieżka uczestnictwa w projekcie określana jest przez psychologa i doradcę zawodowego na podstawie wywiadu z uczestnikiem na początku uczestnictwa w projekcie oraz na bieżąco w trakcie realizacji programu wsparcia.


Szkolenia zawodowe, praktyczne, doradztwo, warsztaty, grupy samopomocowe / kluby odbywać się będą w dni robocze od godz. 6.00 do 22.00.

Każdy z uczestników szkolenia ma zapewnione:

 • materiały szkoleniowe (podręczniki/ćwiczeniówki/płyty CD lub materiały kserowane) oraz materiały pomocnicze (teczka, długopis, notes)

 • możliwość uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia (po spełnieniu warunku obecności na min. 80% zajęć).

 • odzież i wyposażenie BHP – w tych szkoleniach, które ze względu na dodatkowe przepisy wymagają ich zapewnienia

 • poczęstunek w czasie zajęć grupowych.


Dla uczestników projektu przewidziany jest transport lub zwrot kosztów dojazdu na działania aktywizacyjne.
W projekcie przewidziano działania środowiskowe – Targi Pracy oraz imprezy rekreacyjno-edukacyjne, skierowane do społeczności poszczególnych gmin, których celem jest włączenie tych środowisk w proces aktywizacji.

Kierownik projektu:
Magdalena Zieleń
Biuro Projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznejul. Żabia 31tel. 041 276 76 15

Biura Partnerów

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie

Bałtów 32,
27-423 Bałtów
tel. 041 264 11 15

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie

ul. Ostrowiecka 38,
27-440 Ćmielów
tel. 015 86 12 281

 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunowie

ul. Warszawska 45b,
27-415 Kunów
tel. 041 261 13 63, 261 13 56 w. 52

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku

Lipnik 20,
27-540 Lipnik
tel. 015 869 14 22

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu

Mirzec Stary 9,
27-220 Mirzec
tel. 041 271 30 10

 • Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.

ul. Sandomierska 29a (Inkubator Przedsiębiorczości, pok. nr 9)
tel. 041 249 58 87; 0 517-416-179 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego