2023 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu

Idź do spisu treści

Menu główne:

2023

Niewidoczne > Aktualności
2024-01-03
Z prezentami od Mikołaja

Mikołaj wraz z elfami dostarczyli paczki dla dzieci wytypowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Paczki przed świętami trafiły do 22 dzieci z gminy Mirzec. Odwiedziny Mikołaja i elfów, w rolę których wcielili się pracownicy GOPS sprawiły dzieciom niespodziankę i przyniosły wiele radości.


2023-08-31

Wigilijne spotkanie dla osób samotnych

Kilkanaście osób uczestniczyło w spotkaniu wigilijnym dla osób samotnych, które zorganizowali pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu.

Wigilijne spotkanie odbyło się w poniedziałek 18 grudnia w restauracji Wiktoria w Mircu. Uczestniczyli w nim wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, sekretarz gminy Anna Piątek, ksiądz wikariusz Paweł Bańkowski, Ewelina Strycharska kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, pracownicy GOPS w Mircu.

Niespodziankę sprawili harcerze ze 103 Drużyny Harcerskiej „Mirzecka Wataha” z drużynowymi Eweliną Rafalik, Danielem Mytnikiem oraz akompaniującym Mateuszem Figlem, którzy przygotowali koncert kolęd oraz świąteczne przedstawienie. Dla członków utworzonej w tym roku drużyny harcerskiej był to pierwszy publiczny występ. Harcerzom za przedstawienie podziękował wójt Mirosław Seweryn.

Modlitwę poprowadził ksiądz Paweł Bańkowski wikariusz mirzeckiej parafii pod wezwaniem Świętego Leonarda. Fragment Ewangelii Świętego Łukasza odczytał wójt Mirosław Seweryn, który rozdał opłatek oraz złożył życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, spokoju, radości, optymizmu i nadziei na nadchodzący 2024 rok. Do życzeń dołączyły się także Anna Piątek i Ewelina Strycharska, która podziękowała wójtowi za działania podejmowane na rzecz osób starszych i samotnych. Były prezenty oraz smakowanie przygotowanych tradycyjnych potraw.


2023-08-31

1 września rusza nabór wniosków na stypendia szkolne
 
Termin i miejsce składania wniosków:
Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mircu (na parterze w Punkcie Informacyjnym), w terminie od 1 do 15 września 2023r.
Wyjątkiem są słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, którzy wniosek składają do dnia 15 października danego roku szkolnego.
 
Prawo do ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje jeżeli:
- miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty kryterium dochodowego 600 zł. oraz gdy w rodzinie występuje chociaż jedna przesłanka: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Kto może złożyć wniosek?
– rodzice, opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia,
– pełnoletni uczeń,
– dyrektor szkoły,
– stypendium szkolne może być także przyznane z urzędu.
Kto może otrzymać stypendium szkolne?
- Uczniowie i słuchacze szkół publicznych i niepublicznych dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych, o uprawnieniach szkół publicznych – zaliczanych do systemu oświaty (SIO) - do ukończenia 24 roku życia.
- Słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
- Wychowankowie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,  o wysokości dochodów członków rodziny  zamieszkujących wspólnie z uczniem, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku  utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek  został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.
Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
– miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
– koszty uzyskania przychodu;
– składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
– kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
 
Do dochodu rodziny ustalonego w powyższy sposób nie wlicza się:
– jednorazowych pieniężnych świadczeń socjalnych;
– wartości świadczeń w naturze;
– świadczeń na rzecz osób bezrobotnych z tytułu wykonywania przez nie prac społecznie użytecznych;
– zasiłków celowych;
– dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
– świadczenia wychowawczego (tzw. „500+”), rodzinnego kapitału opiekuńczego;
Stypendium nie przysługuje:
– dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne,
– uczniom klas zerowych,
– uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Mirzec,
– studentom szkół wyższych i licencjackich,
– uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza dwudziestokrotności kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych w przypadku uczniów, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotności kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Dokumentowanie wydatków:
Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację poniesionych przez wnioskodawcę wydatków za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych lub wydatków na cele edukacyjne dla uczniów po przedłożeniu dowodu potwierdzającego poniesione wydatki wystawionego na wnioskodawcę, w formie gotówkowej, do wysokości przyznanego stypendium szkolnego.

Do pobrania

2023-02-09


ROZEZNANIE CENOWE
na realizację usługi o wartości szacunkowej poniżej 130 000 euro na podstawie art.2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)
W ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2021-2025. Edycja 2023 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+”

ZAMAWIAJĄCY
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 27-220 Mirzec, Mirzec Stary 9 zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi świadczenia zajęć z muzykoterapii –dla osób uczestniczących w zajęciach Klubu Senior+ w Mircu, Mirzec Stary 10

I.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja zajęć z muzykoterapii w Klubie Senior+ w Mircu, Mirzec Stary 10
2.Termin realizacji od luty do grudzień 2023 r.
3.Uczestnicy: 20 osób w wieku 60+ uczestniczących w zajęciach Klubu Senior+
4.Wymiar godzinowy usługi: 20 godzin w okresie od lutego do grudnia 2023 r.
5.Forma zatrudnienia i wypłata wynagrodzenia: Umowa zlecenie. Wynagrodzenie z tytułu realizacji zlecenia nastąpi po przedłożeniu rachunku lub faktury oraz ewidencji godzin wraz z zadaniami wykonanymi w danym okresie rozliczeniowym.

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY
1.Niezbędne wymagania do realizacji zadań na w/w stanowisku:―kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu muzykoterapeuty―doświadczenie zawodowe
2.Inne wymagania:
―łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi,
―umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,


III. KRYTERIA OCENY OFERT
1.Ocena oferty-kryterium ceny 100% po spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i złożenia kompletu dokumentów.
2.Informacje dotyczące ceny zgodnie z załącznikiem 1
―wykonawca podaje dla oferowanej usługi cenę ryczałtową brutto za 1 godzinę usługi zawierającą wszelkie składniki stanowiące podstawę do wzajemnych rozliczeń Wykonawcy z Zamawiającym.
―wartość zamówienia należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
―cena ryczałtowa oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN),
―podana cena ryczałtowa obowiązuje przez cały okres objęty umową pracy na rzecz Zamawiającego.
3.Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty:
―wypełniony „Formularz oferty” stanowiący załącznik nr1 do rozeznania cenowego,
―życiorys zawodowy (CV), dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz doświadczenie wskazane w rozeznaniu cenowym.
4.Dodatkowe warunki
―w przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia publicznego zastrzega się możliwość dokonania zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć:
a. okresu realizacji umowy,
b. terminów płatności.
5.Wykluczenia
Zamawiający ma prawo do wykluczenia z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. Wykluczenie Oferenta będzie jednoznaczne z odrzuceniem złożonej przez niego

IV. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1.Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza planowany budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni postępowanie.
2.Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę.
3.Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolowania przebiegu, sposobu prowadzenia oraz efektywności wykonywania zadań, wglądu do prowadzonej dokumentacji. Zamawiający może również sprawdzać -w celu monitorowania-działania określone w umowie z Wykonawcą.
4.Zamawiający podkreśla, że w/w zapytanie stanowi jedynie zapytanie o ceny rynkowe na realizację zajęć z muzykoterapii. Realizacja przedmiotu usług przewidziana jest na 2023 r.

V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
―Ofertę wraz z załącznikami (złożoną w jednym egzemplarzu sporządzoną w języku polskim) należy złożyć w formie papierowej osobiście lub listownie w zabezpieczonej kopercie opatrzonej napisem: Oferta przeprowadzenia zajęć z muzykoterapii
pn. Zadania w ramach „Programu Wieloletniego SENIOR+ na lata 2021-2025”. Edycja 2023. Termin składania do dnia 15.02.2023r. do godz.14.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu na parterze budynku Urzędu Gminy w Mircu.
―oferty i dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą: „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone przez Wykonawcę.
―dokumenty załączone do oferty, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
―wymagane dokumenty: CV, dokumenty potwierdzające wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady( UE) 2016/679 a dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
―informacja o wyniku postępowania Oferenta będzie umieszczona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu
Informacja o wyborze oferty na przeprowadzenie zajęć z muzykoterapii– dla uczestników Klubu Senior+ w Mircu


W związku z postępowaniem mającym na celu rozeznanie cenowe na prowadzenie zajęć z muzykoterapii pn. Zadania w ramach „Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025” Edycja 2023 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+” dla uczestników Klubu „Senior+” w Mircu , wybrano ofertę Pani Małgorzaty Spadło, Mirzec ul. Mariana Langiewicza 19, 27-220 Mirzec.

2023-02-03

Nabór na Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej
w ramach Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – 2023”
dofinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu ogłasza nabór na Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej.

I. Wymagania niezbędne
1. Posiadanie obywatelstwa polskiego,
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
3. Niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. Nieposzlakowana opinia,
5. Dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym naborem,
6. Wykształcenie: dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej lub osoba z wykształceniem przynajmniej średnim, posiadająca co najmniej roczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

II. Wymagania dodatkowe
1. Znajomość metod pracy z osobami niepełnosprawnymi,
2. Samodzielność, kreatywność, dyspozycyjność i pracowitość,
3. Odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, komunikatywność,
4. Odporność na stres,

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku
1. Pomoc w wyjściu i powrocie oraz w dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce /np. placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne, sportowe itp.
2. Pomoc w wyjściu i powrocie oraz w dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne,
3. Pomoc w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
4. Załatwianie spraw urzędowych,

VI. Wymagane dokumenty
1. List motywacyjny.
2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
3. Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4. Kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbyciu stażu pracy.
5. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
6. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, (potwierdzone własnoręcznym podpisem).
8. Oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii, (potwierdzone własnoręcznym podpisem.
9. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku, (potwierdzone własnoręcznym podpisem).
10. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, (potwierdzone własnoręcznym podpisem).
11. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania konkursowego danych osobowych, (potwierdzone własnoręcznym podpisem).

VII. Miejsce i termin składania dokumentów
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu (Pokój 106) lub pocztą na adres; Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko –Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej w terminie do dnia 10.02.2023r. do godz. 10.00

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Lista kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze jak również informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu.Informacja o wynikach naboru na stanowisko „Asystenta Osobistego
Osoby Niepełnosprawnej – 2023”

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu informuje, że w wyniku zakończenia terminu naboru na wolne stanowisko „Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mircu została wybrana oferta Pani Iwony Stępień, zam. Małyszyn Górny 134, 27-220 Mirzec .


Uzasadnienie wyboru

Kandydatka spełniała wymagania określone w ogłoszeniu.

2023-01-26
Informacja o wynikach naboru na stanowisko „Asystenta Osobistego
Osoby Niepełnosprawnej – 2023”
 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu informuje, że w wyniku zakończenia terminu naboru na wolne stanowisko „Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mircu została wybrana oferta Pani Ewy Kosa, zam. Mirzec Poddąbrowa 16, 27-220 Mirzec .

 
Uzasadnienie wyboru

Kandydatka spełniała wymagania określone w ogłoszeniu.
2023-01-19


Nabór na Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu ogłasza nabór na Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej.
I. Wymagania niezbędne
1. Posiadanie obywatelstwa polskiego,
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
3. Niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. Nieposzlakowana opinia,
5. Dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym naborem,
6. Wykształcenie: dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej lub osoba z wykształceniem przynajmniej średnim, posiadająca co najmniej roczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.
II. Wymagania dodatkowe
1. Znajomość metod pracy z osobami starszymi,
2. Samodzielność, kreatywność, dyspozycyjność i pracowitość,
3. Odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, komunikatywność,
4. Odporność na stres,
III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku
1. Pomoc w wyjściu i powrocie oraz w dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce /np. placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne, sportowe itp.
2. Pomoc w wyjściu i powrocie oraz w dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne,
3. Pomoc w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
4. Załatwianie spraw urzędowych,
VI. Wymagane dokumenty
1. List motywacyjny.
2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
3. Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4. Kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbyciu stażu pracy.
5. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
6. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, (potwierdzone własnoręcznym podpisem).
8. Oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii, (potwierdzone własnoręcznym podpisem.
9. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku, (potwierdzone własnoręcznym podpisem).
10. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, (potwierdzone własnoręcznym podpisem).
11. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania konkursowego danych osobowych, (potwierdzone własnoręcznym podpisem).
VII. Miejsce i termin składania dokumentów

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu (Pokój 106) lub pocztą na adres; Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko –Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej w terminie do dnia 26.01.2023r. do godz. 10.00

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Lista kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze jak również informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego