2024 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu

Idź do spisu treści

Menu główne:

2024

Niewidoczne > Aktualności
2024-07-10
Kolonia letnia w Piwnicznej Zdrój

15-osobowa grupa uczniów uczestniczyła w wypoczynku letnim w Piwnicznej Zdrój, w okresie od 24 czerwca do 2 lipca 2024 r. Uczestnicy kolonii mogli skorzystać z licznych atrakcji m.in. zwiedzanie Ciężkowic, Krynicy Zdrój – Pijalni Wód Mineralnych oraz deptaku – pokaz fontann, Góry Parkowej, Miasta Mniszek w Słowackich Górach Lubowelskichn - Punkt Widokowy, a ponadto mieli zorganizowany wyjazd na basen, wizytę w Górskim Ochotniczym Pogotowiu czy w Bacówce.

Dodatkowo dzieci uczestniczyły w zajęcia sportowych, grach terenowych, zajęcia plastycznych, warsztatach tanecznych, w tym wieczorze z "Just Dance", Show Time – własny spektakl teatralny, dyskotekach, balu przebierańców, pasowaniu na kolonistę, kalamburach, ślubach kolonijnych, nocnym kinie letnim i grillu z kiełbaskami.

Koordynatorem wyjazdu kolonijnego był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu.

 
2024-07-09
OGŁOSZENIE!!!
POMOC ŻYWNOŚCIOWA  DLA OSÓB NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYCH

Miejsce odbioru żywności: SALA KONFERENCYJNA w Urzędzie Gminy w Mircu
Żywność będzie wydawana dla osób, które biorą udział w PODPROGRAMIE 2023:

 • 9 lipiec (wtorek) w godzinach 900-1200- GADKA, JAGODNE, MIRZEC OGRODY, MIRZEC PODDĄBROWA, MIRZEC MAJORAT, MIRZEC CZERWONA, MIRZEC UL. LANGIEWICZA, MIRZEC UL. MODRZEWIOWA, MIRZEC KORZONEK, MIRZEC PODUCHOWNE, MIRZEC PODKOWALÓW, MIRZEC MALCÓWKI,    MIRZEC STARY,

 • 10 lipiec (środa) w godzinach 900-1200- MAŁYSZYN DOLNY, KRZEWA, MAŁYSZYN GÓRNY, OSTROŻANKA, TYCHÓW STARY, TYCHÓW NOWY, OSINY, OSINY MAJORAT, OSINY MOKRA NIWA, TRĘBOWIEC DUŻY, TRĘBOWIEC MAŁY, MIRZEC  PODBORKI
 
ŻYWNOŚĆ, w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027, jest wydawana BEZPŁATNIE
 
Prosimy o posiadanie własnych toreb na produkty


Wydarzenie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościowa 2021-2027 – Podprogram 2023


2024-06-15
5 czerwca zastępca wójta gminy Mirzec Anna Piątek przy kontrasygnacie skarbnika gminy Urszuli Barszcz podpisała z wojewodą świętokrzyskim Józefem Brykiem porozumienie regulujące warunki otrzymania dotacji na działalność Klubu Senior +.

Gmina Mirzec na ten cel otrzyma 41 280 złotych przy całkowitym koszcie zadania wynoszącym 153 080 złotych. Gmina Mirzec przekaże na ten cel 111 800 złotych.

Klub Senior+ w gminie Mirzec powstał pod koniec 2019 roku. W zajęciach placówki uczestniczy stale 20 osób.

Zadanie jest współfinansowane ze środków wojewody Świętokrzyskiego w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025, edycja 2024.
2024-06-14
Wypoczynek letni w formie kolonii dla dzieci rolników w 2024 roku

Oferta wypoczynku letniego w formie wyjazdowej dla dzieci z terenu województwa świętokrzyskiego,
których co najmniej jeden z rodziców objęty jest rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego w pełnym zakresie, tzn. jednocześnie ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim oraz emerytalno– rentowym lub pobiera świadczenia z KRUS (emerytura, renta).

Wypoczynek letni w formie kolonii dla dzieci rolników w 2024 roku jest dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 1200,00 zł na każdego uczestnika.

Zapisy i informacje pod numerem telefonu: 666 106 345

Odpłatność uczestników:
 • dzieci podlegające KRUS – 750,00 zł
 • pozostałe dzieci – 1950,00 zł

Turnus I: Ośrodek Wczasowo-Kolonijny „ZIBI I”, ul. Władysławowska 41, 84-120 Chłapowo w terminie 30.06-08.07.2024

Program wypoczynku:
 • wycieczki turystyczno – krajoznawcze,
 • zajęcia z zakresu promowania aktywności ruchowej i sportowej wśród dzieci i młodzieży, w tym zajęcia sportowo-rekreacyjne na świeżym powietrzu,
 • zajęcia z zakresu promowania zdrowego żywienia oraz zdrowego trybu życia, profilaktyki uzależnień, promocji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Gospodarstwie Rolnym,
 • pogadanki i konkursy z zakresu zdrowia, sportu i BHP w rolnictwie.2024-06-07
Miting otwarty na temat trzeźwości

Punkt Konsultacyjny (budynek Biblioteki Gminnej -Mirzec Stary 18) przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mircu zaprasza na Miting Otwarty prowadzony przez Anonimowych Alkoholików w dniu 12 czerwca 2024 roku o godzinie 17.00

Miting ma charakter otwarty i skierowany jest nie tylko do osób, rodzin dotkniętych chorobą alkoholową i współuzależnieniem ale także do osób żyjących w trzeźwości. Spotkanie możliwe dzięki wsparciu środków z budżetu Gminy Mirzec w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok

Kontakt:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu
nr telefonu 41 27 67 197
e-mail: gops@mirzec.pl


2024-06-05
54 osobowa grupa mieszkańcy gminy Mirzec, sympatyków i członków Punktu Konsultacyjnego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mircu uczestniczyła w XXXIV Jasnogórskich Spotkaniach Osób Uzależnionych.

Spotkania odbywały się pod hasłem „ Nie potrzebują lekarza zdrowi…”. Uczestniczyły w nich osoby zmagające się z różnymi rodzajami uzależnień, osoby, które pokonały swoje słabości i teraz dzielą się wiedzą i wspomagają osoby chcące wyjść z uzależnień, członkowie rodzin, sympatycy. W programie spotkania znalazły się mitingi dla osób walczących z różnymi rodzajami uzależnień, po czym uczestnicy wydarzenia wzięli udział w drodze krzyżowej zakończonej mszą na placu przed Szczytem Jasnogórskim oraz Apelem Jasnogórskim.

Wyjazd został zorganizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu dzięki wsparciu z budżetu Gminy Mirzec w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok. 

2024-04-25
Osoby z niepełnosprawnością na rynku pracy
 
Serdecznie zapraszamy do lektury wszystkich, a zwłaszcza osoby z niepełnosprawnością, jak również i pracodawców.
 
Z tekstu dowiemy się:
 • Osoba z niepełnosprawnością w miejscu pracy – co musi zapewnić pracodawca?
 • Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością a dofinansowanie do wynagrodzenia
 • Osoba z niepełnosprawnością – jak ją aktywizować zawodowo?
 
Portal praca.pl całkiem niedawno opublikował artykuł, który powinien zainteresować wszystkich pracowników, którzy mają orzeczenie o niepełnosprawności i nie są pewni jakie mają prawa i obowiązki, a także co mogą wymagać od swoich pracodawców. Artykuł pt "Osoby z niepełnosprawnością na rynku pracy" ma też również na celu pokazać, że osoby z niepełnosprawnością jak najbardziej są wartościowymi pracownikami i nie powinno się z nich rezygnować.
 
Link do strony:

Nowa Perspektywa Zatrudnienia
Nowa Perspektywa Zatrudnienia
Nowa Perspektywa Zatrudnienia
2024-03-11
Seria spotkań profilaktycznych odbyła się we wtorek 12 marca w hali sportowej w Mircu. Uczestniczyło w nich wyjątkowo dużo słuchaczy. Zebranych przywitali wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, Ewelina Strycharska kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Alicja Raczyńska dyrektor Szkoły Podstawowej w Mircu.

Sędzia Anna Maria Wesołowska doskonale nawiązała kontakt ze słuchaczami przytaczając historie ze swojej praktyki sędziowskiej. Prelegentka podkreśliła, że w ciągu swojej 40 letniej pracy zawsze najtrudniejsze sprawy dotyczyły dzieci, które były ofiarami przemocy ale także często jej sprawcami. Pani sędzia podkreśliła, że nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności karnej, a to co wydaje się zabawą może zostać zakwalifikowane jako na przykład nękanie, naruszenie nietykalności cielesnej, groźba karalna i jest w świetle Kodeksu Karnego przestępstwem. Co ważne, osoby nieletnie także ponoszą konsekwencje swoich czynów. Przedszkolacy i uczniowie mieli mnóstwo pytań do prelegentki. Był też czas na autografy i pamiątkowe zdjęcia.

Podczas spotkań dla osób dorosłych: rodziców oraz przedstawicieli różnych instytucji działających w gminie poruszone zostały między innymi kwestie znaczenia wczesnej profilaktyki w budowaniu bezpiecznej szkoły i świadomej rodziny, roli edukacji prawnej (kąciki prawne, symulacje rozpraw sądowych, lekcje wychowawcze w sądzie), nowych zagrożeń (grooming, zbyt wczesna inicjacja seksualna, cyberprzemoc, Internet, używki; alkohol, narkotyki, dopalacze, e-papierosy, depresje, samookaleczenia), zasad odpowiedzialności nieletnich, zasad stosowania środków wychowawczych wobec ucznia naruszającego prawo w szkole, niebieskich kart, nowych formy przemocy wobec dziecka (eurosieroctwo, zaniedbania, wykorzystywanie dziecka w konflikcie okołorozwodowym, sytuacja dzieci w okresie pandemii), obowiązku współpracy rodziców i szkoły przy tworzeniu spójnego planu wychowawczego, obowiązków szkoły, gdy uczeń wykazuje przejawy demoralizacji (np. pali papierosy, spożywa alkohol, wagaruje, obowiązki rodziców wobec dziecka), mediacji w sprawach nieletnich i mediacji rówieśniczej, mediacji rodzinnych, obowiązków dyrektora szkoły, nowych środków wychowawczych (okręgowy ośrodek wychowawczy, umieszczenie nieletniego w zakładzie leczenia uzależnień, psychiatrycznym).

Spotkanie edukacyjno-profilaktyczne zorganizowane z inicjatywy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok.

2024-03-11
Anna Maria Wesołowska jest sędzią z 40-letnim stażem pracy jako sędzia Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Łodzi. W gminie Mirzec poprowadzi spotkania profilaktyczne dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

Podczas spotkań poruszone zostaną następujące kwestie: znaczenie wczesnej profilaktyki zintegrowanej w budowaniu bezpiecznej szkoły i świadomej rodziny i rola władz lokalnych, społeczności i służb pomocowych w tym zakresie, rola edukacji prawnej (kąciki prawne, symulacje rozpraw sądowych, lekcje wychowawcze w sądzie), nowe zagrożenia (grooming, zbyt wczesna inicjacja seksualna, cyberprzemoc, internet, używki; alkohol, narkotyki, dopalacze, e-papierosy, depresje, samookaleczenia), zasady odpowiedzialności nieletnich, zasady stosowania środków wychowawczych wobec ucznia naruszającego prawo w szkole, niebieskie karty, nowe formy przemocy wobec dziecka (eurosieroctwo, zaniedbania, wykorzystywanie dziecka w konflikcie okołorozwodowym, sytuacja dzieci w okresie pandemii), rodzice a szkoła (obowiązek współpracy w stworzeniu spójnego planu wychowawczego, obowiązki szkoły, gdy uczeń wykazuje przejawy demoralizacji np. pali papierosy, spożywa alkohol, wagaruje, obowiązki rodziców wobec dziecka), mediacja w sprawach nieletnich i mediacja rówieśnicza, mediacje rodzinne, obowiązki dyrektora szkoły, nowe środki wychowawcze (okręgowy ośrodek wychowawczy, umieszczenie nieletniego w zakładzie leczenia uzależnień, psychiatrycznym).

Harmonogram spotkań w Szkole Podstawowej w Mircu:

Godz. 9.30 – 10.30 – uczniowie klas I – IV

Godz. 11.30 – 13.00 uczniowie klas V -VIII

Godz. 14.00 – 17.00 przedstawiciele instytucji z terenu gminy Mirzec

Godz. 17.00 – 18.00 rodzice dzieci ze wszystkich jednostek oświatowych w gminie.

Spotkanie edukacyjno-profilaktyczne zorganizowane z inicjatywy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok.
2024-01-11
ROZEZNANIE CENOWE

na realizację usługi o wartości szacunkowej poniżej 130 000 euro na podstawie art.2 pkt.1
Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t j. (Dz. U. z 2019 r., poz.
2019 ze zm.), W ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2020-2025. Edycja
2024

ZAMAWIAJĄCY
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 27-220 Mirzec, Mirzec Stary 9 zaprasza do złożenia
oferty na realizację usługi świadczenia zajęć z rękodzieła dla osób uczestniczących
w zajęciach Klubu Senior+ w Mircu, Mirzec Stary 10

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zajęć z rękodzieła w Klubie Senior+
w Mircu, Mirzec Stary 10
2. Termin realizacji od stycznia do grudnia 2024 r.
3. Uczestnicy: 20 osób w wieku 60+ uczestniczących w zajęciach Klubu Senior +
4. Wymiar godzinowy usługi: 40 godzin w okresie od stycznia do grudnia 2024 r.
5. Forma zatrudnienia i wypłata wynagrodzenia:
Umowa zlecenie. Wynagrodzenie z tytułu realizacji zlecenia nastąpi po przedłożeniu
rachunku lub faktury oraz ewidencji godzin wraz z zadaniami wykonanymi w danym okresie
rozliczeniowym.


Do pobrania


2024-01-11
ROZEZNANIE CENOWE

na realizację usługi o wartości szacunkowej poniżej 130 000 euro na podstawie art.2 pkt. l Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t j. (Dz. U. z 2019 r„ poz. 2019 ze zm.)), W ramach Programu Wieloletniego "SENIOR+" na lata 2020-2025. Edycja 2024.

ZAMAWIAJĄCY
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 27-220 Mirzec, Mirzec Stary 9 zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi świadczenia zajęć z muzykoterapii dla osób uczestniczących w zajęciach Klubu Senior+ w Mircu, Mirzec Stary 10.

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zajęć z muzykoterapii w Klubie Senior+ w Mircu, Mirzec Stary 10.
2. Termin realizacji od stycznia do grudnia 2024 r.
3. Uczestnicy: 20 osób w wieku 60+ uczestniczących w zajęciach Klubu Senior +.
4. Wymiar godzinowy usługi: 30 godzin w okresie od stycznia do grudnia 2024 r.
5. Forma zatrudnienia i wypłata wynagrodzenia:
Umowa zlecenie. Wynagrodzenie z tytułu realizacji zlecenia nastąpi po przedłożeniu rachunku lub faktury oraz ewidencji godzin wraz z zadaniami wykonanymi w danym okresie rozliczeniowym.

Do pobrania

2024-01-11
ROZEZNANIE CENOWE

na realizację usługi o wartości szacunkowej poniżej 130 000 euro na podstawie art.2 pkt.l Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+" na lata 2020-2025. Edycja 2024

ZAMAWIAJĄCY
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 27-220 Mirzec, Mirzec Stary 9 zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi świadczenia rehabilitacji dla osób uczestniczących w zajęciach Klubu Senior+ w Mircu, Mirzec Stary 10

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług rehabilitacji ruchowej w Klubie Senior+ w Mircu, Mirzec Stary 10
2. Termin realizacji od stycznia do grudnia 2024 r.
3. Uczestnicy: 20 osób w wieku 60+ uczestniczących w zajęciach Klubu Senior +
4. Wymiar godzinowy usługi: 216 godzin w okresie od stycznia do grudnia 2024 r.
5. Forma zatrudnienia i wypłata wynagrodzenia:
Umowa zlecenie. Wynagrodzenie z tytułu realizacji zlecenia nastąpi po przedłożeniu rachunku lub faktury oraz ewidencji godzin wraz z zadaniami wykonanymi w danym okresie rozliczeniowym.
Do pobrania

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego