2024 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu

Idź do spisu treści

Menu główne:

2024

Niewidoczne > Aktualności
2024-04-25
Osoby z niepełnosprawnością na rynku pracy
 
Serdecznie zapraszamy do lektury wszystkich, a zwłaszcza osoby z niepełnosprawnością, jak również i pracodawców.
 
Z tekstu dowiemy się:
  • Osoba z niepełnosprawnością w miejscu pracy – co musi zapewnić pracodawca?
  • Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością a dofinansowanie do wynagrodzenia
  • Osoba z niepełnosprawnością – jak ją aktywizować zawodowo?
 
Portal praca.pl całkiem niedawno opublikował artykuł, który powinien zainteresować wszystkich pracowników, którzy mają orzeczenie o niepełnosprawności i nie są pewni jakie mają prawa i obowiązki, a także co mogą wymagać od swoich pracodawców. Artykuł pt "Osoby z niepełnosprawnością na rynku pracy" ma też również na celu pokazać, że osoby z niepełnosprawnością jak najbardziej są wartościowymi pracownikami i nie powinno się z nich rezygnować.
 
Link do strony:

Nowa Perspektywa Zatrudnienia
Nowa Perspektywa Zatrudnienia
Nowa Perspektywa Zatrudnienia
2024-03-11
Seria spotkań profilaktycznych odbyła się we wtorek 12 marca w hali sportowej w Mircu. Uczestniczyło w nich wyjątkowo dużo słuchaczy. Zebranych przywitali wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn, Ewelina Strycharska kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Alicja Raczyńska dyrektor Szkoły Podstawowej w Mircu.

Sędzia Anna Maria Wesołowska doskonale nawiązała kontakt ze słuchaczami przytaczając historie ze swojej praktyki sędziowskiej. Prelegentka podkreśliła, że w ciągu swojej 40 letniej pracy zawsze najtrudniejsze sprawy dotyczyły dzieci, które były ofiarami przemocy ale także często jej sprawcami. Pani sędzia podkreśliła, że nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności karnej, a to co wydaje się zabawą może zostać zakwalifikowane jako na przykład nękanie, naruszenie nietykalności cielesnej, groźba karalna i jest w świetle Kodeksu Karnego przestępstwem. Co ważne, osoby nieletnie także ponoszą konsekwencje swoich czynów. Przedszkolacy i uczniowie mieli mnóstwo pytań do prelegentki. Był też czas na autografy i pamiątkowe zdjęcia.

Podczas spotkań dla osób dorosłych: rodziców oraz przedstawicieli różnych instytucji działających w gminie poruszone zostały między innymi kwestie znaczenia wczesnej profilaktyki w budowaniu bezpiecznej szkoły i świadomej rodziny, roli edukacji prawnej (kąciki prawne, symulacje rozpraw sądowych, lekcje wychowawcze w sądzie), nowych zagrożeń (grooming, zbyt wczesna inicjacja seksualna, cyberprzemoc, Internet, używki; alkohol, narkotyki, dopalacze, e-papierosy, depresje, samookaleczenia), zasad odpowiedzialności nieletnich, zasad stosowania środków wychowawczych wobec ucznia naruszającego prawo w szkole, niebieskich kart, nowych formy przemocy wobec dziecka (eurosieroctwo, zaniedbania, wykorzystywanie dziecka w konflikcie okołorozwodowym, sytuacja dzieci w okresie pandemii), obowiązku współpracy rodziców i szkoły przy tworzeniu spójnego planu wychowawczego, obowiązków szkoły, gdy uczeń wykazuje przejawy demoralizacji (np. pali papierosy, spożywa alkohol, wagaruje, obowiązki rodziców wobec dziecka), mediacji w sprawach nieletnich i mediacji rówieśniczej, mediacji rodzinnych, obowiązków dyrektora szkoły, nowych środków wychowawczych (okręgowy ośrodek wychowawczy, umieszczenie nieletniego w zakładzie leczenia uzależnień, psychiatrycznym).

Spotkanie edukacyjno-profilaktyczne zorganizowane z inicjatywy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok.

2024-03-11
Anna Maria Wesołowska jest sędzią z 40-letnim stażem pracy jako sędzia Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Łodzi. W gminie Mirzec poprowadzi spotkania profilaktyczne dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

Podczas spotkań poruszone zostaną następujące kwestie: znaczenie wczesnej profilaktyki zintegrowanej w budowaniu bezpiecznej szkoły i świadomej rodziny i rola władz lokalnych, społeczności i służb pomocowych w tym zakresie, rola edukacji prawnej (kąciki prawne, symulacje rozpraw sądowych, lekcje wychowawcze w sądzie), nowe zagrożenia (grooming, zbyt wczesna inicjacja seksualna, cyberprzemoc, internet, używki; alkohol, narkotyki, dopalacze, e-papierosy, depresje, samookaleczenia), zasady odpowiedzialności nieletnich, zasady stosowania środków wychowawczych wobec ucznia naruszającego prawo w szkole, niebieskie karty, nowe formy przemocy wobec dziecka (eurosieroctwo, zaniedbania, wykorzystywanie dziecka w konflikcie okołorozwodowym, sytuacja dzieci w okresie pandemii), rodzice a szkoła (obowiązek współpracy w stworzeniu spójnego planu wychowawczego, obowiązki szkoły, gdy uczeń wykazuje przejawy demoralizacji np. pali papierosy, spożywa alkohol, wagaruje, obowiązki rodziców wobec dziecka), mediacja w sprawach nieletnich i mediacja rówieśnicza, mediacje rodzinne, obowiązki dyrektora szkoły, nowe środki wychowawcze (okręgowy ośrodek wychowawczy, umieszczenie nieletniego w zakładzie leczenia uzależnień, psychiatrycznym).

Harmonogram spotkań w Szkole Podstawowej w Mircu:

Godz. 9.30 – 10.30 – uczniowie klas I – IV

Godz. 11.30 – 13.00 uczniowie klas V -VIII

Godz. 14.00 – 17.00 przedstawiciele instytucji z terenu gminy Mirzec

Godz. 17.00 – 18.00 rodzice dzieci ze wszystkich jednostek oświatowych w gminie.

Spotkanie edukacyjno-profilaktyczne zorganizowane z inicjatywy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok.
2024-01-11
ROZEZNANIE CENOWE

na realizację usługi o wartości szacunkowej poniżej 130 000 euro na podstawie art.2 pkt.1
Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t j. (Dz. U. z 2019 r., poz.
2019 ze zm.), W ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2020-2025. Edycja
2024

ZAMAWIAJĄCY
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 27-220 Mirzec, Mirzec Stary 9 zaprasza do złożenia
oferty na realizację usługi świadczenia zajęć z rękodzieła dla osób uczestniczących
w zajęciach Klubu Senior+ w Mircu, Mirzec Stary 10

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zajęć z rękodzieła w Klubie Senior+
w Mircu, Mirzec Stary 10
2. Termin realizacji od stycznia do grudnia 2024 r.
3. Uczestnicy: 20 osób w wieku 60+ uczestniczących w zajęciach Klubu Senior +
4. Wymiar godzinowy usługi: 40 godzin w okresie od stycznia do grudnia 2024 r.
5. Forma zatrudnienia i wypłata wynagrodzenia:
Umowa zlecenie. Wynagrodzenie z tytułu realizacji zlecenia nastąpi po przedłożeniu
rachunku lub faktury oraz ewidencji godzin wraz z zadaniami wykonanymi w danym okresie
rozliczeniowym.


Do pobrania


2024-01-11
ROZEZNANIE CENOWE

na realizację usługi o wartości szacunkowej poniżej 130 000 euro na podstawie art.2 pkt. l Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t j. (Dz. U. z 2019 r„ poz. 2019 ze zm.)), W ramach Programu Wieloletniego "SENIOR+" na lata 2020-2025. Edycja 2024.

ZAMAWIAJĄCY
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 27-220 Mirzec, Mirzec Stary 9 zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi świadczenia zajęć z muzykoterapii dla osób uczestniczących w zajęciach Klubu Senior+ w Mircu, Mirzec Stary 10.

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zajęć z muzykoterapii w Klubie Senior+ w Mircu, Mirzec Stary 10.
2. Termin realizacji od stycznia do grudnia 2024 r.
3. Uczestnicy: 20 osób w wieku 60+ uczestniczących w zajęciach Klubu Senior +.
4. Wymiar godzinowy usługi: 30 godzin w okresie od stycznia do grudnia 2024 r.
5. Forma zatrudnienia i wypłata wynagrodzenia:
Umowa zlecenie. Wynagrodzenie z tytułu realizacji zlecenia nastąpi po przedłożeniu rachunku lub faktury oraz ewidencji godzin wraz z zadaniami wykonanymi w danym okresie rozliczeniowym.

Do pobrania

2024-01-11
ROZEZNANIE CENOWE

na realizację usługi o wartości szacunkowej poniżej 130 000 euro na podstawie art.2 pkt.l Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+" na lata 2020-2025. Edycja 2024

ZAMAWIAJĄCY
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 27-220 Mirzec, Mirzec Stary 9 zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi świadczenia rehabilitacji dla osób uczestniczących w zajęciach Klubu Senior+ w Mircu, Mirzec Stary 10

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług rehabilitacji ruchowej w Klubie Senior+ w Mircu, Mirzec Stary 10
2. Termin realizacji od stycznia do grudnia 2024 r.
3. Uczestnicy: 20 osób w wieku 60+ uczestniczących w zajęciach Klubu Senior +
4. Wymiar godzinowy usługi: 216 godzin w okresie od stycznia do grudnia 2024 r.
5. Forma zatrudnienia i wypłata wynagrodzenia:
Umowa zlecenie. Wynagrodzenie z tytułu realizacji zlecenia nastąpi po przedłożeniu rachunku lub faktury oraz ewidencji godzin wraz z zadaniami wykonanymi w danym okresie rozliczeniowym.
Do pobrania

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego