Aktualności - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu

Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktualności

 

Mirzec dn. 18.02.2020r.

Nabór na Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu ogłasza nabór na Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej.
I. Wymagania niezbędne
1. Posiadanie obywatelstwa polskiego,
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
3. Niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. Nieposzlakowana opinia,
5. Dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym naborem,
6. Wykształcenie: dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej lub osoba z wykształceniem przynajmniej średnim, posiadająca co najmniej roczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

II. Wymagania dodatkowe
1. Znajomość metod pracy z osobami starszymi,
2. Samodzielność, kreatywność, dyspozycyjność i pracowitość,
3. Odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, komunikatywność,
4. Odporność na stres,

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku
1. Pomoc w wyjściu i powrocie oraz w dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce /np. placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne, sportowe itp.
2. Pomoc w wyjściu i powrocie oraz w dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne,
3. Pomoc w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
4. Załatwianie spraw urzędowych,

IV. Zakres odpowiedzialności
1. Prawidłowe i terminowe wykonywanie obowiązków,
2. Przestrzeganie obowiązków, przepisów prawa.

V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku
1. Wymiar czasu pracy 60h miesięcznie,
2. Miejsce świadczenia pracy: Teren Gminy Mirzec.

VI. Wymagane dokumenty
1. List motywacyjny.
2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
3. Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4. Kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbyciu stażu pracy.
5. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
6. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, (potwierdzone własnoręcznym podpisem).
8. Oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii, (potwierdzone własnoręcznym podpisem.
9. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku, (potwierdzone własnoręcznym podpisem).
10. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, (potwierdzone własnoręcznym podpisem).
11. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania konkursowego danych osobowych, (potwierdzone własnoręcznym podpisem).

VII. Miejsce i termin składania dokumentów
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu (Pokój 207) lub pocztą na adres; Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko –Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej w terminie do dnia 21.02.2020r. do godz. 10.00

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Lista kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze jak również informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu.

Mirzec dn. 23.12.2019r.

Nabór na Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu ogłasza nabór na Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej.

I. Wymagania niezbędne
1. Posiadanie obywatelstwa polskiego,
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
3. Niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. Nieposzlakowana opinia,
5. Dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym naborem,
6. Wykształcenie: dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej lub osoba z wykształceniem przynajmniej średnim, posiadająca co najmniej roczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

II. Wymagania dodatkowe
1. Znajomość metod pracy z osobami starszymi,
2. Samodzielność, kreatywność, dyspozycyjność i pracowitość,
3. Odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, komunikatywność,
4. Odporność na stres.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku
1. Pomoc w wyjściu i powrocie oraz w dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce /np. placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne, sportowe itp.
2. Pomoc w wyjściu i powrocie oraz w dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne,
3. Pomoc w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
4. Załatwianie spraw urzędowych.

IV. Zakres odpowiedzialności
1. Prawidłowe i terminowe wykonywanie obowiązków,
2. Przestrzeganie obowiązków, przepisów prawa.

V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku
1. Wymiar czasu pracy 60h miesięcznie,
2. Miejsce świadczenia pracy: Teren Gminy Mirzec.

VI. Wymagane dokumenty
1. List motywacyjny.
2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
3. Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4. Kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbyciu stażu pracy.
5. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
6. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, (potwierdzone własnoręcznym podpisem).
8. Oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii, (potwierdzone własnoręcznym podpisem.
9. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku, (potwierdzone własnoręcznym podpisem).
10. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, (potwierdzone własnoręcznym podpisem).
11. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania konkursowego danych osobowych, (potwierdzone własnoręcznym podpisem).

VII. Miejsce i termin składania dokumentów
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu (Pokój 207) lub pocztą na adres; Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec, z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko –Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej w terminie do dnia 30.12.2019r. do godz. 10.00

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Lista kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze jak również informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu.


Mirzec dn. 23.12.2019r.

W związku z przystąpieniem Gminy Mirzec do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” prosimy o zgłaszanie się osób potrzebujących takiego wsparcia, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, na karcie zgłoszeniowej dołączonej do tej informacji.

Zgłoszeń można dokonywać: osobiście, na piśmie, telefonicznie: 41 27 13 010  lub e-mailem gopsmirzec@o2.pl


KARTA ZGŁOSZENIA
05.08.2019


OGŁOSZENIE !!!
POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA OSÓB NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYCH

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu  informuje mieszkańców Gminy Mirzec, iż pracownicy socjalni będą przyjmować skierowania na pomoc  żywnościową  z Programu   Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  Podprogram 2019, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy  Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Do tej  pomocy  kwalifikują się osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i  spełniające kryteria  określone w art. 7  ustawy o pomocy społecznej (tj.  ubóstwo, sieroctwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, zdarzenie losowe itp.), których dochód  nie przekracza 200%  kryterium ustawowego tj. 1.402,00zł dla osoby samotnej i 1.056,00zł dla osoby w rodzinie.

Osoby, które chcą  skorzystać z pomocy są  zobowiązane przedstawić dochody netto za miesiąc sierpień 2019 do pracownika socjalnego, który dokona odpowiedniej weryfikacji.
Termin zgłaszania się do Ośrodka Pomocy: 02.09.-30.09.2019r.

Zachęcamy do zgłaszania się osoby, który jeszcze nigdy nie brały udziału w Programie.
 
Zapraszamy w poniedziałki od 7.30 -17 oraz  od wtorku do piątku w godzinach  7.30-15.30   do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu , nr.tel 41 27 13 010 

Wydarzenie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 
05.08.2019

Ogłoszenie o naborze do Klubu Senior + w Mircu

FORMULARZ REKRUTACYJNY

OŚWIADCZENIE

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA
05.06.2019

Nabór na Opiekuna Klubu Senior + w Mircu

Informacja o wynikach naboru na Opiekuna Klubu Senior + w Mircu
06.05.2019

ROZEZNANIE CENOWE
FITNESS

Informacja o wyborze oferty na prowadzenie zajęć fitness dla uczestników Klubu Senior+ w Mircu
 
            W związku z postępowaniem mającym na celu rozeznanie cenowe na prowadzenie zajęć fitness pn. Zadania w ramach „Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020” dla uczestników Klubu Senior+ w Mircu, wybrano ofertę Pana Karola Drej, ul. Wielkowiejska 50, 27-215 Wąchock.ROZEZNANIE CENOWE 
MUZYKOTERAPIA

Informacja o wyborze oferty na prowadzenie zajęć z muzykoterapii dla uczestników Klubu Senior+ w Mircu
 
            W związku z postępowaniem mającym na celu rozeznanie cenowe na prowadzenie zajęć z muzykoterapii pn. Zadania w ramach „Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020” dla uczestników Klubu Senior+ w Mircu, wybrano ofertę Pana Piotra Gąssowskiego, ul. Kościelna 65, 27-200 Starachowice


ROZEZNANIE CENOWE
FRYZJER

Informacja o wyborze oferty na przeprowadzenie zajęć treningu dbałości o wygląd – usługi fryzjerskie – dla uczestników Klubu Senior+ w Mircu
 
            W związku z postępowaniem mającym na celu rozeznanie cenowe na prowadzenie zajęć treningu dbałości o wygląd – usługi fryzjerskie pn. Zadania w ramach „Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020” dla uczestników Klubu Senior+ w Mircu, wybrano ofertę Pani Ewy Kawalec – Zakład Fryzjerski Damsko-Męski Mirzec Majorat 10, 27-220 Mirzec.

17.01.2019
ROZEZNANIE CENOWE
realizacja zajęć komputerowych w Klubie Senior+Informacja o wyborze oferty na prowadzenie zajęć komputerowych
 
W związku z postępowaniem mającym na celu rozeznanie cenowe na prowadzenie zajęć komputerowych pn. Zadania w ramach „Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020” dla uczestników Klubu Senior+ w Mircu, wybrano ofertę Pani Katarzyny Kąpały am. Mirzec Poduchowne 13a. 
17.01.2019
ROZEZNANIE CENOWE
realizacja zajęć kulinarnych w Klubie Senior+


Informacja o wyborze oferty na prowadzenie zajęć kulinarnych
 
W związku z postępowaniem mającym na celu rozeznanie cenowe na prowadzenie zajęć kulinarnych pn. Zadania w ramach „Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020” dla uczestników Klubu Senior+ w Mircu, wybrano ofertę Pana Jerzego Luby zam. Mirzec Majorat 34. 
17.01.2019
ROZEZNANIE CENOWE
realizacja zajęć rękodzieła w Klubie Senior+Informacja o wyborze oferty na prowadzenie zajęć z rękodzieła
 
W związku z postępowaniem mającym na celu rozeznanie cenowe na prowadzenie zajęć z rękodzieła pn. Zadania w ramach „Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020” dla uczestników Klubu Senior+ w Mircu, wybrano ofertę Pani Justyny Swat zam. Tychów Stary 94 - plastyka. 
08.01.2019ROZEZNANIE CENOWE
realizacja usługi świadczenia rehabilitacji dla osób uczestniczących w zajęciach Klubu Senior+


Informacja o wyborze oferty na prowadzenie zajęć rehabilitacji

W związku z postępowaniem mającym na celu rozeznanie cenowe na prowadzenie zajęć z rehabilitacji ruchowej pn. Zadania w ramach „Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020” dla uczestników Klubu Senior+ w Mircu, wybrano ofertę Pani Diany Zatorskiej-Kurek, zam. Tychów Nowy 139 – fizjoterapeuty.
08.01.2019Nabór na koordynatora Klubu Seniora w MircuINFORMACJA O WYNIKACH
30.08.2018


OGŁOSZENIE !!!
POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA OSÓB NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYCH

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu informuje mieszkańców Gminy Mirzec, iż pracownicy socjalni będą przyjmować skierowania na pomoc żywnościową z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Do tej pomocy kwalifikują się osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i spełniające kryteria dochodowe określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (tj. ubóstwo, sieroctwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, zdarzenie losowe itp.), których dochód nie przekracza 200% kryterium ustawowego tj. 1.268,00zł dla osoby samotnej i 1.028,00zł dla osoby w rodzinie.

Osoby, które chcą skorzystać z pomocy są zobowiązane przedstawić dochody netto za miesiąc sierpień 2017 do pracownika socjalnego, który dokona odpowiedniej weryfikacji.

Termin zgłaszania się do Ośrodka Pomocy: 03.09.-30.09.2018r.

Zachęcamy do zgłaszania się osoby, który jeszcze nigdy nie brały udziału w Programie.
Zapraszamy w poniedziałki od 7.30 -17 oraz od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu.


Wydarzenie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 
08.03.2018
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu informuje o dużym ułatwieniu dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Członkowie rodzin wielodzietnych mogą skorzystać ze specjalnie dedykowanej aplikacji na smartfona, w której znajdą rożnego rodzaju bonusy oferowane przez instytucje kultury, rozrywki, hotele czy punkty gastronomiczne.

Żeby skorzystać z aplikacji wystarczy złożyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu wniosek o wydanie karty elektronicznej. Wówczas na adres e-mail dana osoba otrzyma login oraz link skąd można pobrać aplikację na telefon. Na telefon przychodzi jednorazowy sms, dzięki któremu można się zalogować. Wtedy na urządzeniu widnieje już Karta Dużej Rodziny.

Szczegółowe informacje oraz wykaz partnerów dostępne są na stronach: www.rodzina.gov.pl. oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mircu pod nr. tel 41 27 13 010.

28.02.2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec,

zaprasza do składania ofert na ś
wiadczenie usług schronienia dla 1osoby bezdomnej

12.07.2017

OGŁOSZENIE!!!
POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA OSÓB NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYCH

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu i Stowarzyszenie „Wspólnie dla Gminy Mirzec” informują mieszkańców Gminy Mirzec znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i spełniających kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1268zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028zł dla osoby w rodzinie o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mircu celem ustalenia sytuacji materialnej i finansowej i uzyskanie skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej.
Termin zgłaszania się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mircu–do dnia 15 sierpnia 2017r.
30.06.2017

Podsumowanie realizacji POPŻ 2014-2020 Podprogram 2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu w ramach umowy podpisanej ze Świętokrzyskim Bankiem Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim brał udział w kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020- Podprogram 2016 finansowany jest przez Unię Europejską w ramach "Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym ". Celem tego programu jest ogranicznie ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i relaizację działań na rzecz włączenia społecznego.

 1. Program ten był realizowany w okresie sierpień 2016r.-czerwiec 2017r. Do osób potrzebujących trafiły takie produkty: ryż biały, makaron jajeczny, herbatniki, mleko,groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier biały, olej rzepakowy. Oraz dodatkowo w roku 2017 ser podpuszczkowy dojrzewający. Zestaw artykułów spożywczych obejmował łącznie 48,59 kg.
 2. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydali 210 -ciu rodzinom skierowania uprawniające do odbioru żywności. Z pomocy skorzystało 531 osób w tym 124 osoby niepełnosprawne. Pomocą tą było objęte 136-cioro dzieci do lat 15.
 3. Łącznie do osób potrzebujących trafiło ponad 25 ton żywności.
 4. W ramach Podprogramu 2016 realizowane były rownież działania towarzyszące, których celem była integracja społeczna poprzez włączanie benifcjentów w funkcjonowanie społeczności loklanych, skupionych wokół żywności i żywienia, wzmacnianie samodzielności i kompetencji benifcjentów w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, podnoszenie wiedzy i umiejętności na temat znaczenia prawidłowego żywienia dla stanu zdrowia oraz przeciwdziałaniu marnowania żywności, jako elementu zmnijeszenia ubóstwa i wykluczenia społecznego. Przeprowadzonych zostało 8 spotkań warsztatowych -dla 145 uczestników.
28.03.2017


Lista wybranych wskaźników monitorowania realizacji celów strategicznych Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mirzec na lata 2016 – 2022:
 
●     procentowy i liczbowy udział osób korzystających z pomocy społecznej w stosunku do ogółu mieszkańców gminy – 12,8 % ;
●     liczba osób korzystających z pomocy społecznej z podziałem na powody jej otrzymania - 
 - ubóstwo – 10 osób,
 - bezrobocie – 294 osoby,
 - niepełnosprawność – 243 osoby,
 - długotrwała lub ciężka choroba – 482 osoby,
 - bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – 155 osób,
 - alkoholizm – 1 osoba,
 - trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego – 4 osoby,
 - zdarzenie losowe – 23 osoby,
 - sytuacja kryzysowa – 7 osób,
 - klęska żywiołowa lub ekologiczna – 4 osoby.
●     liczba osób bezrobotnych (ogółem, podział na płeć, uprawnionych do zasiłku, długotrwale bezrobotnych), - 318 osób ( 131 kobiet, 187 mężczyzn ), 41 - osób uprawnionych do zasiłku, 167 - długotrwale bezrobotnych;
●    liczba programów edukacyjnych z przedsiębiorczości dla szkół – 1;
●     liczba pozostałych programów dodatkowych realizowanych przez szkoły gminę – 1;
●    wyniki egzaminu gimnazjalnego :
historia i WOS – 51,3 (stanin niżej średni)
matematyka- 47,6 (stanin średni)
język polski – 63,5 (stanin niżej średni)
język angielski – 58,3 (stanin średni)
przyroda – 46,2 (stanin niżej średni)
●    liczba uczniów korzystających ze wsparcia poradni psychologiczno-pedagogicznej - 50
●    liczba rodzin objętych nadzorem kuratora - 13
●     liczba grup wsparcia, grup samopomocowych dla mieszkańców, które działały w danym roku kalendarzowym w gminie – 2 grupy ( grupa wsparcia dla osób uzależnionych, grupa wsparcia dla osób doznających przemocy )
●    liczba i rodzaj punktów/ instytucji świadczących pomoc prawną i obywatelską dla mieszkańców gminy - 0
●    liczba i rodzaj punktów/ instytucji świadczących pozostałą pomoc mieszkańcom gminy np.
psycholog, wsparcie w kwestiach wychowawczych, wsparcie dla osób niepełnosprawnych itp.  - 2 ( Punkt Interwencji Kryzysowej, Punkt Konsultacyjny )
●    liczba i rodzaj przedsięwzięć organizowanych w partnerstwie (formalnym lub nieformalnym) przez podmioty lokalne - 0
●    liczba programów zachęcających do aktywności społecznej dla mieszkańców - 1
●    liczba programów profilaktycznych dla mieszkańców - 11
●    liczba organizacji pozarządowych, działających na terenie gminy - 15
●    liczba świetlic środowiskowych w gminie - 6
●    liczba osób, które składają projekty do budżetu obywatelskiego - 0
●    liczba projektów realizowanych z budżetu obywatelskiego w danym roku kalendarzowym - 0
●    liczba projektów realizowanych przez GOPS - 1
●    liczba projektów realizowanych przez PUP - 3
●    średnia długość życia mieszkańców Gminy Mirzec - 76 lat
●     przyrost naturalny – ubytek naturalny ( 62 urodzenia, zgony - 99)
●     saldo migracji - 69 (27 kobiet, 42mężczyzn), zagraniczna – 7 (2 kobieta, 5 mężczyzn)
●    liczba lekarzy POZ i specjalistów w gminie
  - 9 lekarzy,
  - 3 specjalistów;
●    usługi medyczne świadczone na terenie gminy – podstawowa opieka zdrowotna, stomatolog  i ginekolog
●     usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne – 27 osób.17.03.2017

Do pobrania


Informator

Ulotka 
02.02.2015

22.09.2014

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec,

informuje, iż w wyniku zaproszenia do składania ofert w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro na „Usługę cateringową – Pożegnanie lata – święto pieczonego ziemniaka” wybrano ofertę:

Restauracja „Wiktoria” ,Mirzec Majorat 8, 27 – 220 MirzecDo pobrania
09.09.2014
09.09.2014

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec,

zaprasza do składania ofert na usługę cateringową na 28.09.2014 r. dla 100 osóbDo pobrania
29.05.2014

WYBÓR OFERTY


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu informuje o wybraniu oferty w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro na sprzęt muzyczny.


Do pobrania
26.05.2014

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu  zaprasza do składania ofert  na sprzęt muzyczny.

Do pobrania
13.05.2014

WYBÓR OFERTY


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu informuje o wybraniu oferty w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro na „Usługę cateringową Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka”.


Do pobrania
06.05.2014

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu  zaprasza do składania ofert  na usługę cateringową na 01.06.2014 r. dla 100 osób.

Do pobrania
11.03.2014

ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI


Wykonywanie obowiązków specjalisty w zakresie:

 • psychologii,

 • fryzjerstwa,

 • wizażu,

 • technologii żywienia,

 • zajęć plastycznych,

 • prawa,

 • specjalista do spraw przemocy,

 • zajęć aerobiku,

 • zajęć tanecznych

 • kursu komputerowego

w ramach zajęć w klubie samopomocowym w Mircu dla beneficjentów projektu „WSPÓLNA SPRAWA” realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach POKL.

Do pobrania
06.02.2013

ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI


Wykonywanie obowiązków specjalisty w zakresie prowadzenia zajeć:

psychologicznych,
specjalistycznych dotyczących przemocy,
plastycznych,
fryzjerstwa,
z zakresu prawa,
areobiku,
wizażu,
technologii żywienia

w ramach zajęć w klubie samopomocowym w Mircu dla beneficjentów projektu "WSPÓLNA SPRAWA" realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach POKL.

23.02.2012

ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI


Wykonywanie obowiązków specjalisty w zakresie:

 • psychologii,

 • fryzjerstwa,

 • wizażu,

 • technologii żywienia,

 • zajęć plastycznych,

 • prawa,

 • specjalista do spraw przemocy,

 • zajęć aerobiku

w ramach zajęć w klubie samopomocowym w Mircu dla beneficjentów projektu "WSPÓLNA SPRAWA" realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach POKL.

Do pobrania
24.05.2011

Asystenci na praktyki

Siedmiu asystentów rodziny, po zakończonym w ramach projektu "WSPÓLNA SPRAWA" szkoleniu, odbywa praktyki w Ostrowcu Świętokrzyskim. Niebawem rozpoczną się także praktyki w gminie Mirzec dla uczestników kursu "Pracownik administracyjno-biurowy".

W Ostrowcu Św. zakończyło się ostatnio także szkolenie "Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych", w którym udział wzięło dziesięciu mężczyzn. Już w najbliższy poniedziałek, 30 maja, rusza kurs "Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kategorii B".

Projekt "WSPÓLNA SPRAWA" podobnie jak w ubiegłym roku realizowany jest przez ośrodki pomocy społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Kunowie, Ćmielowie, Mircu, Bałtowie, Lipniku oraz Agencję Rozwoju Lokalnego i przeznaczony dla 235 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w tym niepracujące w wieku aktywności zawodowej oraz pracujące zagrożone wykluczeniem społecznym.25.03.2011

Pierwsze szkolenia w Ostrowcu Świętokrzyskim i Lipniku

Już ponad 40 osób rozpoczęło działania w ramach tegorocznej edycji projektu „WSPÓLNA SPRAWA” . Szkolenia rozpoczęły się już w Ostrowcu Świętokrzyskim i Lipniku, niebawem ruszą także w Mircu.

W gminie Ostrowiec Świętokrzyski odbył się już kurs „Profesjonalny sprzedawcą z aranżacją witryn sklepowych”, który z powodzeniem ukończyło 10 osób. Wkrótce rozpoczną się zajęcia w ramach „Asystenta rodziny” oraz kursu „Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych do 1 Kw”.

W Lipniku odbywają się natomiast: „Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” oraz „Pracownik gospodarczy z elementami ogrodnictwa” z modułami z zakresu BHP, wykorzystanie środków czyszcząco-konserwujących, obsługi maszyn i urządzeń sprzątających, efektywnego gospodarowania środkami, dbania o środowisko naturalne oraz gospodarowania terenami zielonymi. W obydwu kursach uczestniczy po 7 osób.

Pod koniec kwietnia rusza także pierwsze szkolenia w Mircu. Wszyscy uczestnicy projektu najpierw biorą udział w warsztatach

Projekt „WSPÓLNA SPRAWA” podobnie jak w ubiegłym roku realizowany jest przez ośrodki pomocy społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Kunowie, Ćmielowie, Mircu, Bałtowie, Lipniku oraz Agencję Rozwoju Lokalnego i przeznaczony dla 235 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w tym niepracujące w wieku aktywności zawodowej oraz pracujące zagrożone wykluczeniem społecznym.

17.02.2011

Szkolenia i kolonie ze „WSPÓLNEJ SPRAWY”

Dzięki kontynuowaniu w 2011 roku partnerskiego projektu „WSPÓLNA SPRAWA” ponad 200 nowych osób skorzysta ze szkoleń zawodowych i warsztatów, doradztwa i szkoleń praktycznych, a dzieci uczestników wyjadą na kolonie letnie. W środę, 16 lutego, odbyła się konferencja prasowa oficjalnie inaugurująca projekt w bieżącym roku.

Projekt „WSPÓLNA SPRAWA” podobnie jak w ubiegłym roku realizowany jest przez ośrodki pomocy społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Kunowie, Ćmielowie, Mircu, Bałtowie, Lipniku oraz Agencję Rozwoju Lokalnego i przeznaczony dla 235 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w tym niepracujące w wieku aktywności zawodowej oraz pracujące zagrożone wykluczeniem społecznym.

Wśród proponowanego przez ośrodki wsparcia jest szkolenie zawodowe, między innymi „Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kategorii B”, „Asystent rodziny”, „Kelner- barman z elementami art. Cafe” i „Pracownik administracyjno- biurowy”.

Najwięcej uczestników projektu pochodzić będzie z Ostrowca Św. (128), później z Mirca (29), Kunowa (27), Ćmielowa (22), Bałtowa (15) i Lipnika (14).

Ponadto w gminach Bałtów, Ćmielów, Lipnik, Mirzec do listopada działać będą kluby samopomocowe, a w gminie Kunów do dyspozycji uczestników jest psycholog.

W wakacje dzieci naszych uczestników pojadą na wypoczynek w atrakcyjne turystycznie miejsce - mówi Sylwia Ojczymek, koordynator projektu. - Zorganizowany zostanie także piknik rodzinny, który odbędzie się w Kunowie.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że partnerstwo „WSPÓLNA SPRAWA” to największy w województwie świętokrzyskim projekt skierowany do osób w trudnej sytuacji życiowej.

01.02.2011

Rozpoczęli sprzedawcy

W poniedziałek, 31 stycznia, rozpoczęły się zajęcia pierwszej grupy uczestników projektu „WSPÓLNA SPRAWA” w 2011 roku. Szkolenie rozpoczęli uczestnicy kursu „Profesjonalny sprzedawca z aranżacją witryn sklepowych”.

Grupa 10 osób przeszła najpierw warsztaty interpersonalne, a następnie moduł „Kopmuter i internet jako narzędzie poszukiwania pracy”, który jest obowiązkowy dla wszystkich uczestników kursu.

Projekt „WSPÓLNA SPRAWA” realizowany jest przez ośrodki pomocy społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Kunowie, Ćmielowie, Mircu, Bałtowie, Lipniku oraz Agencję Rozwoju Lokalnego i przeznaczony dla 235 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w tym niepracujące w wieku aktywności zawodowej oraz pracujące zagrożone wykluczeniem społecznym.

26.01.2011

Weź udział we "WSPÓLNEJ SPRAWIE"

Tylko do piątku, 28 stycznia, trwa rekrutacja do udziału w projekcie „WSPÓLNA SPRAWA” w ośrodkach pomocy społecznej w Bałtowie, Ćmielowie, Kunowie, Lipniku i Mircu. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim nabór na poszczególne szkolenia prowadzić będzie do października.

Projekt „WSPÓLNA SPRAWA” realizowany jest przez ośrodki pomocy społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Kunowie, Ćmielowie, Mircu, Bałtowie, Lipniku oraz Agencję Rozwoju Lokalnego i przeznaczony dla 235 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w tym niepracujące w wieku aktywności zawodowej oraz pracujące zagrożone wykluczeniem społecznym. Wśród proponowanego przez ośrodki wsparcia jest szkolenie zawodowe, między innymi „Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kategorii B”, „Asystent rodziny”, „Kelner- barman z elementami art. Cafe” i „Pracownik administracyjno - biurowy”.

Ponadto w gminach Bałtów, Ćmielów, Lipnik, Mirzec do listopada działać będą kluby samopomocowe, a w gminie Kunów do dyspozycji uczestników jest psycholog. W wakacje dzieci beneficjentów pojadą na kolonie, zorganizowany zostanie także piknik rodzinny.

15 listopada 2010

Zdali na czeladnika

W środę, 10 listopada, w Hotelu "Gromada" przeprowadzony został egzamin czeladniczy wśród uczestników szkolenia "kucharz". Do egzaminu przystąpiło 14 Beneficjentów projektu "WSPÓLNA SPRAWA". Uczestnicy zdali egzamin osiągając bardzo wysokie wyniki.

01 października 2010

Wspólna, udana Sprawa

Jednym z efektów dziewięciomiesięcznej realizacji projektu systemowego „Wspólna Sprawa” jest znalezienie zatrudnienia przez czternastu uczestników. Pierwsze podsumowanie trwającego do końca roku przedsięwzięcia odbyło się podczas konferencji prasowej w Inkubatorze Przedsiębiorczości.

W okresie letnim skierowaliśmy także atrakcyjną ofertę rozrywkową dla naszych uczestników – mówi Sylwia Ojczymek z Agencji Rozwoju Lokalnego, koordynator projektu. – W każdej z gmin odbył się cieszący się dużym zainteresowaniem festyn, na którym nie brakowało wielu atrakcji, w tym konkursów z nagrodami.

Podczas wakacji, dzieci uczestników projektu wyjechały także na kolonie w Białce Tatrzańskiej oraz Mierzynie. Łącznie z tej formy wypoczynku skorzystało 80 osób.

Projekt "WSPÓLNA SPRAWA" współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rodzinna Zabawa w Mircu

W sobotę, 28 września, odbył się kolejny festyn z cyklu „Wspólna Sprawa – Rodzinna Zabawa”. Tym razem gościliśmy w budynku Szkoły Podstawowej w Mircu. Pomimo fatalnych warunków pogodowych nie zabrakło dobrej zabawy i wielu atrakcji.

Tradycyjnie rozegrane zostały konkursy rodzinne z atrakcyjnymi nagrodami, ponadto dla uczestników projektu „WSPÓLNA SPRAWA” zorganizowany został quiz z wiedzy zdobytej podczas szkoleń i warsztatów. Tradycyjnie wystąpili także artyści z grupy cyrkowej Cascada, nie zabrakło pokazów decoupagu oraz malowania twarzy. W przerwach czas umilał zespół jednego z uczestników projektu Adama Kozika.

Do tej pory festyny w ramach projektu odbyły się w Bałtowie, Ćmielowie, Kunowie, Lipniku i Mircu. Przed nami jeszcze finał w Ostrowcu Świętokrzyskim, który odbędzie się 12 września.

Zakończyła się I edycja kolonii przeznaczonych dla dzieci beneficjentów uczestniczących w projekcie "WSPÓLNA SPRAWA"

Od 26 lipca do 4 sierpnia dzieci miały okazję poznać atrakcje Białki Tatrzańskiej oraz uczestniczyć w wielu zabawach zorganizowanych przez ich opiekunów - Polski Czerwony Krzyż.

Następna edycja kolonii przeznaczonej dla dzieci naszych beneficjentów, to wyjazd do Mierzyna (16.08-25.08.2010).

Rodzinne święto Kunowa

Mamy już za sobą trzeci festyn z cyklu „Wspólna Sprawa – Rodzinna Zabawa”. Tym razem, w niedzielę, 11 lipca, odwiedziliśmy gminę Kunów. Jak zwykle nie zabrakło wielu atrakcji i konkursów z atrakcyjnymi nagrodami.

Tradycyjnie uczestnicy mieli okazję zapoznać się ze sztuką tworzenia wyrobów garncarskich, odwiedzić stoisko rękodzielnicze i decoupagu oraz pomalować sobie twarz w fantazyjne wzory, czy postrzelać z łuku. Tak jak to miało miejsce przy poprzednich festynach program artystyczny zaprezentowała grupa z cyrku Cascada. Oczywiście nie mogło zabraknąć również konkursów z atrakcyjnymi nagrodami, tym razem uczestnicy projektu „WSPÓLNA SPRAWA” rywalizowali w stonodze, dojeniu krowy, skoku w workach, a najmłodsi malowali wyobrażenie swoich wymarzonych wakacji. Za udział w konkursach czekały nagrody w postaci sprzętu gospodarstwa domowego oraz akcesorii komputerowych.

Ponieważ rodzinny projektowy festyn połączony był ze Świętem Kunowa na scenie prezentowali się także: zespół coverowy Magnum, orkiestra dęta, zespół Kunowianie, grupa tancerzy break dance oraz kabaret Idea. Całość zakończyła się dyskoteką.

Do tej pory festyny w ramach projektu odbyły się w Bałtowie, Ćmielowie i Kunowie. Przed nami jeszcze imprezy Lipniku (23 lipca), Mircu (28 sierpnia) oraz Ostrowcu Świętokrzyskim (5 września).

Projekt „WSPÓLNA SPRAWA” realizowany jest przez ośrodki pomocy społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Kunowie, Ćmielowie, Mircu, Bałtowie, Lipniku oraz Agencję Rozwoju Lokalnego i przeznaczony dla 235 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Wśród proponowanego przez ośrodki wsparcia jest, dopasowane do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika, szkolenie zawodowe. Każdy z beneficjentów uczestniczy także w warsztatach interpersonalnych, aktywnego poszukiwania pracy, zarządzania budżetem domowym. Biorą udział w doradztwie zawodowym, obywatelskim, prawnym, psychologicznym, treningu pracy, każdy przechodzi także kurs „Komputer i internet jako narzędzie poszukiwania pracy”.Tradycyjnie uczestnicy mieli okazję zapoznać się ze sztuką tworzenia wyrobów garncarskich, odwiedzić stoisko rękodzielnicze i decoupagu oraz pomalować sobie twarz w fantazyjne wzory, czy postrzelać z łuku. Tak jak to miało miejsce przy poprzednich festynach program artystyczny zaprezentowała grupa z cyrku Cascada. Oczywiście nie mogło zabraknąć również konkursów z atrakcyjnymi nagrodami, tym razem uczestnicy projektu „WSPÓLNA SPRAWA” rywalizowali w stonodze, dojeniu krowy, skoku w workach, a najmłodsi malowali wyobrażenie swoich wymarzonych wakacji. Za udział w konkursach czekały nagrody w postaci sprzętu gospodarstwa domowego oraz akcesorii komputerowych.

Ponieważ rodzinny projektowy festyn połączony był ze Świętem Kunowa na scenie prezentowali się także: zespół coverowy Magnum, orkiestra dęta, zespół Kunowianie, grupa tancerzy break dance oraz kabaret Idea. Całość zakończyła się dyskoteką.

Do tej pory festyny w ramach projektu odbyły się w Bałtowie, Ćmielowie i Kunowie. Przed nami jeszcze imprezy Lipniku (23 lipca), Mircu (28 sierpnia) oraz Ostrowcu Świętokrzyskim (5 września).

"Wspólna Sprawa – Rodzinna Zabawa" - dwa festyny już za nami

Wraz z nadejściem okresu wakacyjnego rozpoczęły się festyny „Wspólna Sprawa - Rodzinna Zabawa”. Pierwsze z nich odbyły się w Bałtowie (25 czerwca) oraz Ćmielowie (4 lipca).

Program imprez zawierał między innymi występ grupy z cyrku Cascada, warsztaty wyrobu biżuterii oraz prezentację prac wykonanych przez uczestników Klubu Samopomocowego w ramach projektu. Ponadto dzieci, młodzież i dorośli mieli wiele okazji do wygrania atrakcyjnych nagród w różnorodnych konkursach. W Ćmielowie na stadionie Leśnym dodatkowo wystąpił zespół „Ćmielowiacy”.

Kolejne festyny odbędą się 11 lipca w Kunowie oraz 23 lipca w Lipniku. W późniejszych terminach czekają nas atrakcje w Ostrowcu Świętokrzyskim i Mircu.

Projekt „WSPÓLNA SPRAWA” realizowany jest przez ośrodki pomocy społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Kunowie, Ćmielowie, Mircu, Bałtowie, Lipniku oraz Agencję Rozwoju Lokalnego i przeznaczony dla 235 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Wśród proponowanego przez ośrodki wsparcia jest, dopasowane do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika, szkolenie zawodowe. Każdy z beneficjentów uczestniczy także w warsztatach interpersonalnych, aktywnego poszukiwania pracy, zarządzania budżetem domowym. Biorą udział w doradztwie zawodowym, obywatelskim, prawnym, psychologicznym, treningu pracy, każdy przechodzi także kurs „Komputer i internet jako narzędzie poszukiwania pracy”.

28.06.2010

Wspólna Sprawa – Rodzinna Zabawa

Burmistrz Miasta i Gminy Ćmielów, Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie oraz Zespół Projektowy „WSPÓLNA SPRAWA” serdecznie zapraszają na festyn „Wspólna Sprawa - Rodzinna Zabawa”, który odbędzie się w niedzielę, 4 lipca 2010 roku na Stadionie Leśnym w Ćmielowie.

Początek imprezy o godz. 15.00. W programie przewidziano między innymi występ zespołu „Ćmielowiacy”, występ grupy z cyrku Arkada, warsztaty wyrobu biżuterii oraz prezentację prac wykonanych przez uczestników Klubu Samopomocowego w ramach projektu. Ponadto dzieci i młodzież czeka wiele atrakcji oraz konkursów z atrakcyjnymi nagrodami.

Projekt „WSPÓLNA SPRAWA” realizowany jest przez ośrodki pomocy społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Kunowie, Ćmielowie, Mircu, Bałtowie, Lipniku oraz Agencję Rozwoju Lokalnego i przeznaczony dla 235 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Wśród proponowanego przez ośrodki wsparcia jest, dopasowane do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika, szkolenie zawodowe. Każdy z beneficjentów uczestniczy także w warsztatach interpersonalnych, aktywnego poszukiwania pracy, zarządzania budżetem domowym. Biorą udział w doradztwie zawodowym, obywatelskim, prawnym, psychologicznym, treningu pracy, każdy przechodzi także kurs „Komputer i Internet jako narzędzie poszukiwania pracy”.

24.06.2010

Zaproszenie na festyn

Wójt Gminy Bałtów, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bałtowie oraz Zespół Projektowy "WSPÓLNA SPRAWA" serdecznie zapraszają na festyn "Wspólna Sprawa - Rodzinna Zabawa", który odbędzie się w piątek 25 czerwca 2010 roku na Okręglicy w Bałtowie.

Wyjadą na kolonie

Na przełomie lipca i sierpnia dzieci Beneficjentów projektu "WSPÓLNA SPRAWA" wyjadą na kolonie do Białki Tatrzańskiej.
Grupa 50 dzieciaków z gmin Ostrowiec Świętokrzyski, Bałtów, Ćmielów, Kunów, Mirzec i Lipnik wyjedzie na wypoczynek do tej górskiej miejscowości w dniach 26.07 - 04.08.2010.

11.06.2010

Egzamin czeladniczy

W poniedziałek, 7 czerwca, przeprowadzony został egzamin czeladniczy wśród uczestników szkolenia "kucharz". Do egzaminu przystąpiło 5 Beneficjentów projektu "WSPÓLNA SPRAWA". Wszyscy uczestnicy uzyskali wynik pozytywny.

27.04.2010

Egzamin czeladniczy

W poniedziałek, 26 kwietnia, przeprowadzony został egzamin czeladniczy wśród uczestników szkolenia "kucharz".
Do egzaminu przystąpiło 9 Beneficjentów projektu "WSPÓLNA SPRAWA".
Wszyscy uczestnicy uzyskali wynik pozytywny.

26.04.2010

Konferefencja informacyjna projektu "WSPÓLNA SPRAWA"

W piątek, 23 kwietnia, odbyła się konferencja podsumowująca pierwsze miesiące realizacji projektu „Wspólna Sprawa”. Przedsięwzięcie realizowane przez ośrodki pomocy społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Kunowie, Ćmielowie, Mircu, Bałtowie, Lipniku oraz Agencję Rozwoju Lokalnego przeznaczone jest dla 235 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Wśród proponowanego przez ośrodki wsparcia jest, dopasowane do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika, szkolenie zawodowe. Każdy z beneficjentów uczestniczy także w warsztatach interpersonalnych, aktywnego poszukiwania pracy, zarządzania budżetem domowym. Biorą udział w doradztwie zawodowym, obywatelskim, prawnym, psychologicznym, treningu pracy, każdy przejdzie także kurs „Komputer i internet jako narzędzie poszukiwania pracy”.

Blok doradczo- warsztatowy przeszło już 6 grup, łącznie było to 103 uczestników – mówił Stanisław Fiolik, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. Zrealizowaliśmy także 8 szkoleń zawodowych dla łącznej liczby 85 osób.

Od marca ruszyły także kluby samopomocowe w sześciu gminach.
To nowy i ciekawy pomysł w projekcie, na zajęcia uczęszcza bardzo duża liczba osób – wyjaśniał Jacek Machała, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie.

W kolejnym kwartale realizacji projektu zaplanowano blok doradczo - warsztatowy dla 9 grup oraz 11 edycji szkoleń zawodowych.

Miesiące letnie w projekcie to, jak podkreślała Joanna Potrzeszcz, kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie, ciekawa oferta imprez rekreacyjno- edukacyjnych oraz kolonie dla dzieci uczestników. Ze zorganizowanego wypoczynku skorzysta około 50 dzieci.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego